Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 183 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-08
Data wydania:2010-02-18
Data wejscia w życie:2010-03-23
Data obowiązywania:2010-03-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 183 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 34                — 2879 —                Poz. 183


183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) § 16 otrzymuje brzmienie: „§

16. Do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych upoważnione są:

1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych niewskazanych w pkt 2—13, a także wyrobów budowlanych termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych;

2) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w inżynierii komunikacyjnej;

3) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w sieciach i instalacjach paliw gazowych;

4) Instytut Energetyki w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia powyżej 24 kV;

5) Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie do oczyszczania ścieków i przerobu osadów;

6) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w budownictwie obronnym;

1)

7) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie do budowy nawierzchni kolejowych;

8) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Katowicach — w odniesieniu do wyrobów budowlanych termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych;

9) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach — w odniesieniu do aparatury eksplozymetrycznej w budynkach;

10) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych;

11) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierząt oraz do przechowywania płodów rolnych, środków produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwach rolnych oraz w budownictwie melioracyjnym;

12) Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych, radiowo-telewizyjnych oraz komputerowych;

13) Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie — w odniesieniu do pomp cieplnych oraz elementów chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 183 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 191 z 20102010-03-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 190 z 20102010-03-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/08

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 189 z 20102010-03-08

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 188 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 187 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 186 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 185 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 184 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 182 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 181 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 180 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 44 poz. 481

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-11 poz. 46

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.

 • Monitor Polski 2002 nr 39 poz. 612

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie rejestru upoważnionych jednostek certyfikujących.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1780

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.