Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 186 z 2010 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-08
Data wydania:2010-02-17
Data wejscia w życie:2010-03-23
Data obowiązywania:2010-03-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 186 z 2010 - Strona 3


Strona 3 z 5

Dziennik Ustaw Nr 34                — 2895 —                Poz. 186


Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. (poz. 186)

SKALA OCENY STANU OCHRONY I. Stan ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 jest scharakteryzowany następującymi parametrami:

1) parametr 1: powierzchnia siedliska;

2) parametr 2: struktura i funkcja;

3) parametr 3: szanse zachowania siedliska. Każdy z parametrów jest oceniany w skali: FV = właściwy, U1 = niezadowalający, U2 = zły. W przypadku braku danych zapisuje się XX = nieznany. Parametr 1: „powierzchnia siedliska” ocenia się wg następującej skali: Parametr

1. Powierzchnia siedliska FV (właściwy) Nie zmniejsza się, nie jest antropogenicznie pofragmentowana U1 (niezadowalający) Wykazuje powolny trend spadkowy lub jest antropogenicznie pofragmentowana U2 (zły) Wykazuje szybki trend spadkowy lub jest silnie antropogenicznie pofragmentowana

Występowania siedliska w formie rozproszonych wydzieleń uwarunkowanych warunkami siedliskowymi (np. rzeźbą terenu) nie uznaje się za antropogeniczną fragmentację. Parametr 2: „struktura i funkcja” ocenia się wg następującej skali: Parametr

2. Struktura i funkcja FV (właściwy) W dobrym stanie, brak znaczących zaburzeń, zachodzą typowe dla siedliska procesy ekologiczne, stan typowych gatunków właściwy, różnorodność biologiczna związana z siedliskiem niezubożona U1 (niezadowalający) Niewielkie zaburzenia, np. nieoptymalne zagospodarowanie, niewielkie zubożenie strukturalne, zaburzenie typowych dla siedliska procesów ekologicznych, zubożenie różnorodności biologicznej, upośledzenie funkcji, niezadowalający stan niektórych typowych gatunków U2 (zły) Istotne, głębokie zaburzenia, np. brak właściwego zagospodarowania, zubożenie strukturalne, brak typowych dla siedliska procesów ekologicznych, głębokie zubożenie różnorodności biologicznej, utrata funkcji, zły stan typowych gatunków lub wyraźne zubożenie ich zestawu

Do oceny struktury i funkcji siedliska stosuje się odrębne dla każdego gatunku zestawy wskaźników, przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy, i raportów, o których mowa w art. 38 ustawy. Parametr 3: „szanse zachowania siedliska” ocenia się wg następującej skali: Parametr

3. Szanse zachowania siedliska FV (właściwy) Brak zagrożeń i negatywnych trendów. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10—20 lat jest niemal pewne U1 (niezadowalający) Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10—20 lat nie jest pewne, ale jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym zagrożeniom U2 (zły) Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10—20 lat będzie bardzo trudne: zaawansowane procesy recesji, silne negatywne trendy lub znaczne zagrożenia

Łączna ocena stanu ochrony jest ustalana na podstawie parametrów 1—3, wg następującego schematu wnioskowania:

1) jeżeli choć jeden z trzech parametrów jest oceniony jako U2, to ocena globalna = U2;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 186 z 2010 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 191 z 20102010-03-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 190 z 20102010-03-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/08

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 189 z 20102010-03-08

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 188 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 187 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 185 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 184 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 183 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 182 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 181 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 180 z 20102010-03-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-11 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-11 poz. 507

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

 • Monitor Polski 2010 nr 16 poz. 169

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-20 poz. 401

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.