Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 201 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-10
Data wydania:2010-02-17
Data wejscia w życie:2010-03-25
Data obowiązywania:2010-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 201 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 36                — 3050 —                Poz. 201


201

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych2) Na podstawie art. 63 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, zwanego dalej „procesem”. § 2.

1. Proces składa się z następujących po sobie etapów, o których mowa w ust. 2—6.

2. W pierwszym etapie procesu należy oddzielić zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe,

1)

zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe i zużyte akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe od innych rodzajów zużytych baterii, zużytych akumulatorów oraz innych odpadów.

3. W drugim etapie procesu należy usunąć zużyty elektrolit i poddać go odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

4. W trzecim etapie procesu należy automatycznie rozdrobnić zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe i zużyte akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe oraz automatycznie rozdzielić uzyskane materiały na co najmniej frakcję metaliczną, frakcję tworzyw sztucznych i pastę ołowiową.

5. W czwartym etapie procesu należy przetopić frakcję metaliczną i pastę ołowiową, a następnie przeprowadzić rafinację w celu doprowadzenia ołowiu do postaci umożliwiającej jego powtórne wykorzystanie w procesach produkcyjnych.

6. W piątym etapie procesu należy przeprowadzić recykling co najmniej tworzyw sztucznych z automatycznego rozdrabniania obudów. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: A. Kraszewski

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2009 r. pod numerem 2009/0528/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 201 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 204 z 20102010-03-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt K 6/09

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 203 z 20102010-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 202 z 20102010-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 200 z 20102010-03-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 199 z 20102010-03-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 198 z 20102010-03-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 197 z 20102010-03-10

  Ustawa z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 196 z 20102010-03-10

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych

  Jeśli w przeszłości wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, to czy teraz mogę wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania? Czy muszę, (...)

 • Dane służbowe a ich ochrona

  Lista papierowa złożona z nazwiska, imienia, numeru służbowego telefonu ułożona alfabetycznie wg nazwiska podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Natomiast lista (...)

 • Utylizacja zużytych komputerów

  Spółka z o.o. posiada na stanie kilka zużytych (niesprawnych lub \"nieaktualnych technologicznie\"), całkowicie zamortyzowanych komputerów. Zamierza przekazać je do (...)

 • Koszty procesu prowadzonego przez adwokata

  Co można zaliczyć do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata?

 • Doraźne zbiory danych

  Czy imprezy sportowe, konkursy, zawody można zaliczyć do przetwarzania danych w zbiorach doraźnych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-06 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 882

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-23 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

 • Komunikat UE z 2009-02-03 nr 27 poz. 81

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-03 poz. 164

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.