Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 281 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-29
Data wydania:2010-03-22
Data wejscia w życie:2010-04-29
Data obowiązywania:2010-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 281 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 48                — 4195 —                Poz. 281


281

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Na podstawie art. 180a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób:

1) przekazywania przez operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej i dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Prezesem UKE”, danych objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 180a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwanych dalej „danymi”, w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zwanego dalej „upadłym”;

2) udostępniania przez Prezesa UKE danych uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, a także sądowi i prokuratorowi, zwanym dalej „podmiotami”. § 2.

1. Upadły przekazuje dane Prezesowi UKE w terminie do 90 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

2. Dane przekazuje się na informatycznym nośniku danych w postaci zapisu w formacie tekstowym lub innym formacie umożliwiającym ich odczyt za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń informatycznych i oprogramowania, wraz ze wskazaniem:

1) nazwy i wersji zastosowanego formatu zapisu danych oraz oprogramowania;

2) rodzaju urządzeń informatycznych, umożliwiających odczyt danych.

3. Upadły przekazuje wraz z danymi szczegółowy opis nazw, skrótów, kodów i struktury przekazywanych danych, pozwalający na jednoznaczne interpretowanie tych danych.

4. W przypadku zastosowania przez upadłego specjalistycznych programów informatycznych do przetwarzania danych, przed przekazaniem Prezesowi UKE danych, upadły dokonuje ich konwersji do formatu, o którym mowa w ust. 2.

1)

§ 3.

1. Z czynności przekazania danych sporządza się protokół, w którym zamieszcza się:

1) oznaczenie upadłego, w szczególności jego firmę lub nazwę, siedzibę, adres i numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przekazującej dane oraz oznaczenie dokumentu upoważniającego tę osobę do przekazania danych;

3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przyjmującej dane oraz oznaczenie dokumentu upoważniającego tę osobę do reprezentowania Prezesa UKE;

4) wskazanie liczby i pojemności informatycznych nośników danych, na których przekazywane są dane, z podaniem liczby i wielkości plików zawartych na tych nośnikach;

5) nazwę i określenie wersji zastosowanego formatu zapisu danych oraz nazwę i określenie wersji oprogramowania oraz rodzaju urządzeń informatycznych, umożliwiających odczyt przekazywanych danych;

6) szczegółowy opis zastosowanych nazw, skrótów, kodów i struktury przekazywanych danych pozwalający na jednoznaczne interpretowanie tych danych;

7) opis zabezpieczeń i wykaz zastosowanych haseł lub kodów dostępu — w przypadku zastosowania zabezpieczeń dostępu do przekazywanych danych.

2. Protokół podpisuje osoba upoważniona do przekazania danych oraz osoba reprezentująca Prezesa UKE, która przyjmuje dane.

3. Przed podpisaniem protokołu osoba reprezentująca Prezesa UKE może dokonać sprawdzenia zawartości informatycznego nośnika danych, na którym przekazywane są dane. § 4.

1. Na żądanie podmiotu Prezes UKE udostępnia dane w postaci zapisu w formacie tekstowym lub innym formacie umożliwiającym odczyt danych za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń informatycznych i oprogramowania. Udostępnianie danych może nastąpić za pomocą sieci telekomunikacyjnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Do udostępniania podmiotom danych przez Prezesa UKE stosuje się odpowiednio przepisy art. 180a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 281 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 287 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 286 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 17/09

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 285 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 24/08

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 284 z 20102010-03-29

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 283 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 282 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 280 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.