Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 328 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-06
Data wydania:2010-03-11
Data wejscia w życie:2010-04-21
Data obowiązywania:2010-04-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 328 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 54                — 4858 —                Poz. 328


328

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów skła1)

dania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, składa się w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca danego roku kalendarzowego.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 328 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 331 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 330 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 329 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 327 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 326 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 325 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 324 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 323 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 322 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 321 z 20102010-04-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 320 z 20102010-04-06

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-17 poz. 945

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-13 poz. 53

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 615

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-30 poz. 1447

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1021

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.