Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 337 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-08
Data wydania:2010-03-04
Data wejscia w życie:2010-04-23
Data obowiązywania:2010-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 337 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 56                — 4994 —                Poz. 337


337

US TA WA z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009—2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Art. 1. Ustawa określa zasady obsadzenia dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przepisami prawa Unii Europejskiej określającymi liczbę mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego w kadencji trwającej w latach 2009—2014. Art. 2. Obsadzenia mandatu, o którym mowa w art. 1, dokonuje się na podstawie wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2009 r. Art. 3.

1. Obsadzenia mandatu, o którym mowa w art. 1, dokonuje się stosując odpowiednio zasady określone w przepisach art. 125, art. 127, art. 129 oraz art. 130 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)).

2. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje czynności, o których mowa w przepisach wskazanych w ust. 1, z uwzględnieniem liczby mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art.

1. Art. 4.

1. Państwowa Komisja Wyborcza, po wykonaniu czynności, o których mowa w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1, sporządza protokół obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009—2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 1.

1)

2. W protokole wymienia się:

1) komitet wyborczy, któremu przypada mandat, o którym mowa w art. 1;

2) nazwisko i imię (imiona) posła do Parlamentu Europejskiego obsadzającego mandat, o którym mowa w art. 1, ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego i listy okręgowej, z której kandydował. Art. 5. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje do wiadomości publicznej informację o obsadzeniu mandatu, o którym mowa w art. 1, oraz nazwisko i imię (imiona) posła do Parlamentu Europejskiego obsadzającego mandat. Art. 6.

1. Państwowa Komisja Wyborcza wręcza posłowi do Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w art. 5, zaświadczenie o obsadzeniu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie później niż 7 dnia po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 5.

2. Marszałek Sejmu niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 5, przesyła Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego zawiadomienie o obsadzeniu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego i inne wymagane przez Parlament Europejski dokumenty. Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 337 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 349 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 348 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 347 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 346 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 345 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 344 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 343 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 342 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 341 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 340 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 339 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 338 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

porady prawne online

Porady prawne

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Wspólna kadencja członków zarządu spółki akcyjnej

  W trakcie trwania kadencji indywidualnej członków zarządu w spółce akcyjnej dokonana została zmiana statutu i wprowadzono kadencję wspólną zarządu. Nowy statut nie (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

  Jak kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia określa skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.