Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 339 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-08
Data wydania:2010-04-02
Data wejscia w życie:2010-04-08
Data obowiązywania:2010-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 339 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 56                — 4996 —                Poz. 339


339

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach; Stanowisko

2) wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom oraz sposób ich ustalania. §

2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z zastosowaniem do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, wskazanej w art. 61a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, następujących mnożników: Stawka wynagrodzenia zasadniczego pierwsza druga trzecia czwarta piąta prokurator prokuratury okręgowej czwarta piąta szósta siódma ósma prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator oddziałowego biura lustracyjnego siódma Mnożnik

prokurator prokuratury rejonowej

2,05 2,17 2,28 2,36 2,50 2,36 2,50 2,65 2,75 2,92 2,75

ósma dziewiąta dziesiąta Prokurator Generalny, prokurator Prokuratury Generalnej, prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Biura Lustracyjnego §

3. Wysokość dodatku funkcyjnego stanowi iloczyn podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, wskazanej w art. 61a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, i odpowiedniego mnożnika. Kwoty dodatków funkcyjnych zaokrągla się do pełnych złotych, przyjmując, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

1)

2,92 3,12 3,23 4,13

podstawowa dla sędziów Sądu Najwyższego awansowa

115 % stawki podstawowej

§

4. Tabela funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych stanowi załącznik do rozporządzenia. § 5.

1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego, prokuratora okręgowego, prokuratora rejonowego i ich zastępców, kierownika ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej i rejonowej, naczelnika wydziału, kierownika samodzielnego działu, kierownika działu, kierownika sekcji uwzględnia się liczbę stanowisk prokuratorskich i asesorskich, odpowiednio w prokuraturze, ośrodku zamiejscowym, wy-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 339 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 349 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 348 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 347 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 346 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 345 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 344 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 343 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 342 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 341 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 340 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 338 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 337 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-21 poz. 1099

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-27 poz. 333

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1357

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-29 poz. 88

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-02 poz. 1788

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.