Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 343 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-08
Data wydania:2010-03-22
Data wejscia w życie:2010-04-23
Data obowiązywania:2010-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 343 z 2010


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 56                — 5010 —                Poz. 343


343

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) terminy ważności wojskowych dokumentów osobistych, warunki i tryb wymiany oraz zwrotu tych dokumentów, a także sposób postępowania przy ich wydawaniu;

2) wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz sposób dokonywania wpisów w tych dokumentach i postępowania z nimi, a także organy właściwe do ich wydawania. § 2.

1. Wojskowym dokumentem osobistym potwierdzającym pełnienie przez żołnierza zawodowej służby wojskowej jest legitymacja służbowa żołnierza zawodowego, zwana dalej „legitymacją”.

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje:

1) oficera: a) w stopniu wojskowym generała brygady (kontradmirała) i wyższym, b) pozostałych oficerów;

2) podoficera zawodowego;

3) szeregowego zawodowego.

3. Wzory legitymacji określa załącznik do rozporządzenia. §

3. W legitymacji umieszcza się fotografię żołnierza zawodowego w mundurze z aktualnym stopniem wojskowym w chwili wydania legitymacji i odciska pieczęć urzędową w taki sposób, aby część jej została wyraźnie odciśnięta na prawym dolnym rogu fotografii, oraz wpisuje się:

1) nazwisko i imię (imiona) żołnierza zawodowego;

2) datę urodzenia żołnierza zawodowego;

3) numer PESEL;

4) rodzaj pełnionej zawodowej służby wojskowej;

5) posiadany stopień wojskowy i przydział służbowy;

6) dane osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności;

1)

7) adnotacje służbowe, w tym o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, oraz grupę krwi;

8) datę wydania i datę ważności legitymacji. § 4.

1. Legitymację wydaje się żołnierzom zawodowym niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

2. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych personalnych wpisanych do legitymacji;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) braku miejsca na dalsze wpisy;

4) mianowania żołnierza zawodowego na stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) lub powodującego przejście do innego korpusu kadry zawodowej.

3. W razie utraty legitymacji żołnierzowi zawodowemu wydaje się nową legitymację. § 5.

1. Legitymacje wydają:

1) Minister Obrony Narodowej — żołnierzom zawodowym w stopniu wojskowym generała brygady (kontradmirała) i wyższym;

2) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej — żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w tych komórkach, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr: a) dowódcom jednostek w stopniach wojskowych do pułkownika (komandora) włącznie, którzy podlegają bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej, b) żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, c) żołnierzom zawodowym pozostającym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji Ministra Obrony Narodowej i dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr;

4) dowódcy jednostek wojskowych — żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w jednostkach im podległych lub skierowanym do tych jednostek w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w dyspozycji;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 343 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 349 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 348 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 347 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 346 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 345 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 344 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 342 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 341 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 340 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 339 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 338 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 337 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1075

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1241

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 786

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-11 poz. 27

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-19 poz. 1333

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.