Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 345 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-08
Data wydania:2010-03-11
Data wejscia w życie:2010-04-23
Data obowiązywania:2010-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 345 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 56                — 5028 —                Poz. 345


345

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, umożliwiający wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym Agencji”;

2) szczegółowe warunki i sposób przekazywania danych na formularzu, o którym mowa w pkt 1, do systemu teleinformatycznego Agencji. §

2. Formularz, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien umożliwiać dokonanie:

1) zgłoszenia siedziby stada, rzeźni, miejsca gromadzenia zwierząt, zakładu przetwórczego lub spalarni;

2) zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 248, z późn. zm.) — w przypadku bydła;

3) zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 56, z późn. zm.) — w przypadku owiec albo kóz;

4) zgłoszenia zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada świń, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo przywozu z państw członkowskich;

5) zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego;

1)

6) zgłoszenia oznakowania zwierzęcia gospodarskiego;

7) zgłoszenia padnięcia, uboju lub zabicia zwierzęcia gospodarskiego;

8) przekazania liczby i numerów identyfikacyjnych owiec lub kóz ustalonych podczas spisu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

9) złożenia wniosku o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych dla bydła, owiec albo kóz. § 3.

1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, podmiot prowadzący rzeźnię, podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt, podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, zwani dalej „zgłaszającymi”, składają wniosek o przyznanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji bezpośrednio we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę zgłaszającego biurze powiatowym Agencji lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego;

2) numer identyfikacyjny zgłaszającego nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, numer siedziby stada, numer rzeźni, numer miejsca gromadzenia zwierząt, numer zakładu przetwórczego lub numer spalarni;

3) wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu;

4) podpis zgłaszającego.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest umieszczany na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

4. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji może być odebrany przez zgłaszającego bezpośrednio we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę zgłaszającego biurze powiatowym Agencji lub przesyłany przez Agencję przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo w formie elektronicznej przy zastosowaniu fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem. § 4.

1. Zgłaszający, po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu, o których mowa w § 3 ust. 1, wprowadza dane w części formularza właściwej ze względu na rodzaj zgłoszenia, wniosku lub zamówienia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 345 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 349 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 348 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 347 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 346 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 344 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 343 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 342 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 341 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 340 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 339 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 338 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 337 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-20 poz. 400

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2006-01-02 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-18 poz. 42

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.