Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 346 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-08
Data wydania:2010-03-11
Data wejscia w życie:2010-04-23
Data obowiązywania:2010-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 346 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 56                — 5030 —                Poz. 346


346

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań z wykonywania przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, zadań instytucji zarządzającej;

2) zakres sprawozdań zawierających inne dane niż występujące w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 1, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”;

3) tryb i terminy przekazywania sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i

2. § 2.

1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1, sporządzane przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, są przekazywane jako:

1) sprawozdania bieżące: a) tygodniowe, b) miesięczne;

2) sprawozdania okresowe: a) półroczne, b) roczne;

3) sprawozdania końcowe.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1, sporządzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są przekazywane jako:

1) zbiorcze sprawozdania bieżące: a) tygodniowe, b) miesięczne;

2) zbiorcze sprawozdania okresowe: a) półroczne, b) roczne;

3) zbiorcze sprawozdanie końcowe.

1)

3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, sporządzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są przekazywane łącznie ze sprawozdaniami, o których mowa w ust.

2. § 3.

1. Sprawozdania bieżące, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, i zbiorcze sprawozdania bieżące, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, zawierają dane, przygotowane według stanu na ostatni dzień roboczy danego tygodnia albo miesiąca, za okres od początku wdrażania Programu, dotyczące przebiegu wdrażania działań Programu, w szczególności złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem, zwanej dalej „pomocą”, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania pomocy.

2. Sprawozdania bieżące miesięczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, i zbiorcze sprawozdania bieżące miesięczne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b, zawierają dane z podziałem na województwa.

3. Sprawozdania bieżące miesięczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, i zbiorcze sprawozdania bieżące miesięczne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b, jeżeli są przygotowane według stanu na ostatni dzień roboczy I i III kwartału danego roku, poza danymi określonymi w ust. 1, zawierają również dane dotyczące:

1) przeprowadzonych kontroli realizacji operacji w ramach wdrażania Programu oraz ich wyników;

2) realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie;

3) napotkanych problemów we wdrażaniu Programu, w szczególności związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środków podjętych w celu ich rozwiązania. § 4.

1. Sprawozdania okresowe i sprawozdania końcowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz zbiorcze sprawozdania okresowe i zbiorcze sprawozdanie końcowe, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, zawierają dane, przygotowane według stanu na ostatni dzień roboczy danego okresu sprawozdawczego, za okres sprawozdawczy, dotyczące:

1) przebiegu wdrażania Programu, w szczególności złożonych wniosków o przyznanie pomocy, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy;

2) czynności podejmowanych w ramach wykonywania zadań związanych z monitorowaniem Programu, w szczególności w zakresie gromadzenia w formie elektronicznej informacji i danych dotyczących wdrażania Programu;

3) przeprowadzonych kontroli w ramach realizacji Programu oraz ich wyników;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 346 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 349 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 348 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 347 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 345 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 344 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 343 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 342 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 341 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 340 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 339 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 338 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 337 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 512

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-23 poz. 112

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-16 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.