Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 348 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-08
Data wydania:2010-03-18
Data wejscia w życie:2010-04-23
Data obowiązywania:2010-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 348 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 56                — 5033 —                Poz. 348


348

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki produkcji ekologicznej, jakie powinny być spełnione przy ustalaniu:

1) obsady zwierząt gospodarskich, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 889/2008”;

2) długości okresu, o którym mowa w art. 23 ust. 5 rozporządzenia nr 889/2008, niezbędnego do odtworzenia roślinności na terenie przeznaczonym na wybieg dla drobiu;

3) wolno rosnących ras i linii drobiu, o których mowa w art. 12 ust. 5 rozporządzenia nr 889/2008;

4) dopuszczalności utrzymywania bydła na uwięzi, o której mowa w art. 95 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 889/2008. § 2.

1. Obsada zwierząt gospodarskich, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 889/2008, wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia nr 889/2008 nie może przekroczyć jednostek inwentarskich określonych w tym załączniku, z wyłączeniem przypadku, gdy została zawarta umowa, o której mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 889/2008.

2. W przypadku zwierząt niewymienionych w załączniku IV do rozporządzenia nr 889/2008 ich obsada nie może przekroczyć 2 jednostek inwentarskich, przy czym za 1 jednostkę inwentarską przyjmuje się zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem przypadku, gdy została zawarta umowa, o której mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 889/2008.

1)

§

3. Okres, o którym mowa w art. 23 ust. 5 rozporządzenia nr 889/2008, niezbędny do odtworzenia roślinności na terenie przeznaczonym na wybieg dla drobiu wynosi nie mniej niż 28 dni. §

4. Produkcję wolno rosnących ras i linii drobiu uznaje się za produkcję ekologiczną, mimo nieosiągnięcia przez ten drób minimalnego wieku ubojowego, o którym mowa w art. 12 ust. 5 rozporządzenia nr 889/2008, jeżeli:

1) dotyczy następujących ras i linii drobiu: a) kurcząt: Plymouth Rock (PR), Polbar (Pb), Rhode Island Red (K-22, K-44, K-66, R-11, R-55, V-44), Rhode Island White (A-22, A-33, A-88, M-55), White Rock (WR), Zielononóżka kuropatwiana (Z-11, Zk, ZS-11), Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33), Sussex (S-11, S-55, S-66), b) mieszańców kur ras i linii wymienionych w pkt 1 z rasami kur: Astra D, Astra N, Astra P, Messa 443, Messa 445, Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Rosa 4, Rosa 5, c) gęsi: Biała włoska (Biała kołudzka), Biłgorajska (Bi), Kartuska (Ka), Kielecka (Ki), Landes (La, LD, LsD-01), Lubelska (Lu), Podkarpacka (Pd), Pomorska (Po), Romańska (Ro), Rypińska (Ry), Suwalska (Su), Zatorska (Zd-1), Słowacka (Sł), Garbonosa (Ga), d) kaczek: Kaczka pomniejszona (K-2), Pekin angielski (LsA), Pekin krajowy (P-11, P-22, P-33, P-44, P-55), Pekin duński (P-8), Pekin francuski (P-9), KhO-1, Pekin (A-55, K-11, P-66, P-77), e) indyków: Białe Szerokopierśne, Bronz Szerokopierśne, Małe Białe Beltsville lub

2) maksymalny dzienny przyrost masy drobiu nie przekracza u: a) kurcząt rzeźnych — 45 g, b) samic indyków — 76 g, c) samców indyków — 116 g. §

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. jest dopuszczalne utrzymywanie bydła na uwięzi, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 95 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 889/2008. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 348 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 349 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 347 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 346 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 345 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 344 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 343 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 342 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 341 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 340 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 339 z 20102010-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 338 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 337 z 20102010-04-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-30 poz. 1468

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Legislacja UE z 2007-12-20 nr 335 poz. 13

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu (...)

 • Legislacja UE z 2007-04-13 nr 98 poz. 3

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji (...)

 • Legislacja UE z 2006-04-13 nr 104 poz. 13

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji (...)

 • Legislacja UE z 2005-08-12 nr 210 poz. 11

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.