Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 352 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-09
Data wydania:2010-02-19
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-04-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 352 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 57                — 5043 —                Poz. 352


352

USTA WA z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) w art. 23 w ust. 1 w pkt 43 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) podatek należny: — w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, — w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, — od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,”. Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.1)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 46 lit. b otrzymuje brzmienie:

1)

„b) podatek należny: — w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, — w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, — od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,”. Art. 3. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 352 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 367 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 366 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 365 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 364 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 363 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 362 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 361 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 360 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 359 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 358 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 357 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 356 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 355 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 354 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 353 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 351 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 350 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.