Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 354 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-09
Data wydania:2010-02-19
Data wejscia w życie:2010-04-24
Data obowiązywania:2010-04-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 354 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 57                — 5045 —                Poz. 354


354

USTA WA z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) w art. 39:

1) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wydziały, referaty, zespoły — jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W każdym ministerstwie mogą być tworzone w szczególności:

1) gabinet polityczny ministra;

2) komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne, do spraw: a) prawnych, b) informacji, c) budżetu, d) finansów,

1)

e) kadr, f) szkolenia, g) organizacji, h) integracji europejskiej, i) współpracy z zagranicą, j) informatyki, k) zamówień publicznych, l) administracyjno-gospodarczych, m) kontroli, n) skarg, o) wniosków, p) ochrony informacji niejawnych, q) audytu wewnętrznego.”;

3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne do spraw wymienionych w ust. 3 pkt 2, mogą być łączone.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 354 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 367 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 366 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 365 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 364 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 363 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 362 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 361 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 360 z 20102010-04-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 359 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 358 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 357 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 356 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 355 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 353 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 352 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 351 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 350 z 20102010-04-09

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.