Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 400 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-20
Data wydania:2010-03-18
Data wejscia w życie:2010-05-05
Data obowiązywania:2010-04-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 400 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 64                — 5543 —                Poz. 400


400

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „Inspekcją”, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;

3) sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad;

4) sposób wprowadzania do centralnej bazy danych koniowatych, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 504/2008”, informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 504/2008;

5) zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach koniowatych, centralnej bazie danych koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. § 2.

1. W ramach sprawowania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, organy Inspekcji:

1) weryfikują dane zawarte w księgach rejestracji prowadzonych w siedzibach stad ze stanem faktycznym;

2) sprawdzają prawidłowość oznakowania zwierząt i zaopatrzenia bydła i koniowatych w paszporty;

1)

3) porównują dane uzyskane w wyniku przeprowadzanych kontroli z danymi zgromadzonymi w centralnej bazie danych koniowatych, rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;

4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrów koniowatych sporządzają wnioski o dokonanie stosownych korekt lub uzupełnień danych w tych rejestrach;

5) przekazują Agencji protokoły z wykonania czynności kontrolnych w formie pisemnej albo wprowadzają je do systemu teleinformatycznego Agencji za pośrednictwem sieci Internet;

6) przekazują podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych protokoły z wykonania czynności kontrolnych.

2. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych wprowadzają korekty lub uzupełnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do rejestrów koniowatych oraz w tym samym zakresie do centralnej bazy danych koniowatych. §

3. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Prezesowi Agencji, podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych oraz podmiotowi prowadzącemu centralną bazę danych koniowatych wykaz osób, które zostały upoważnione do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, do rejestrów koniowatych oraz do centralnej bazy danych koniowatych, zwanych dalej „upoważnionymi pracownikami Inspekcji”. §

4. Agencja:

1) udostępnia upoważnionym pracownikom Inspekcji stanowiska pracy w biurach powiatowych Agencji w celu umożliwienia wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a—r i pkt 3 lit. a—r, lub sporządzania wydruków tych danych oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s;

2) przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu umożliwiające wyszukiwanie i przeglądanie danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a—r i pkt 3 lit. a—r, oraz wyszukiwanie, przeglądanie, korygowanie i uzupełnianie danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 400 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 403 z 20102010-04-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 402 z 20102010-04-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 401 z 20102010-04-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 399 z 20102010-04-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 398 z 20102010-04-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 397 z 20102010-04-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 396 z 20102010-04-20

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2006-01-02 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-08 poz. 1598

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszpartu bydła lub ich duplikatów

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1777

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.