Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 494 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-07
Data wydania:2010-04-15
Data wejscia w życie:2010-05-22
Data obowiązywania:2010-05-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 494 z 2010


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 76                — 6483 —                Poz. 494


494

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych Na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) kryteria, na podstawie których są sporządzane oceny okresowe, zwane dalej „ocenami”, i opinie służbowe, zwane dalej „opiniami”;

2) skalę ocen i przesłanki, które uwzględnia się w procesie oceniania i opiniowania;

3) wzór kwestionariusza oceny i opinii;

4) tryb przeprowadzenia oceny oraz tryb rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących oceny;

5) tryb wydawania opinii oraz rozpatrywania odwołań od opinii. § 2.

1. Ocenę i opinię funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, sporządza się, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) wiedzę specjalistyczną i umiejętność jej wykorzystania;

2) realizację zadań i czynności;

3) rozwój własny i doskonalenie kwalifikacji;

4) planowanie i organizowanie służby;

5) pracę w zespole;

6) komunikację;

7) zdolności analityczne;

8) samodzielność;

9) kreatywność;

10) dyspozycyjność;

11) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

2. W przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej Służby Celnej ocenę i opinię sporządza się, uwzględniając kryteria określone w ust. 1 oraz następujące kryteria:

1) zdolność zarządzania;

2) umiejętność negocjowania;

3) myślenie strategiczne;

4) zarządzanie zmianą.

1)

3. Przy ocenianiu i opiniowaniu spełniania przez funkcjonariusza odpowiednich kryteriów uwzględnia się przesłanki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Sporządzenie oceny powinno obejmować następujące etapy:

1) przyznanie ocen cząstkowych odpowiednio do poziomu spełniania przez funkcjonariusza kryteriów, odrębnie za każde kryterium wymienione w § 2 ust. 1 i 2, według skali ocen: a) 1 punkt — niezadowalająca, b) 2 punkty — przeciętna, c) 3 punkty — dobra, d) 4 punkty — bardzo dobra;

2) ustalenie ogólnego poziomu spełniania przez funkcjonariusza kryteriów — przez wyliczenie średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych — według skali ocen: a) od 1 punktu do 1,5 punktu — niezadowalająca, b) powyżej 1,5 punktu do 2,5 punktów — przeciętna, c) powyżej 2,5 punktów do 3,5 punktów — dobra, d) powyżej 3,5 punktów do 4 punktów — bardzo dobra;

3) przyznanie oceny końcowej: a) pozytywnej albo b) negatywnej.

2. Ocena niezadowalająca, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, oznacza, że funkcjonariusz przejawia brak wiedzy i umiejętności jej wykorzystania i nie wykonuje samodzielnie zadań służbowych.

3. Ocena przeciętna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, oznacza, że realizacja przez funkcjonariusza zadań i czynności służbowych wymaga nadzoru i kontroli.

4. Ocena dobra, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, oznacza, że funkcjonariusz spełnia kryteria na poziomie umożliwiającym sprawne i samodzielne wykonywanie zadań i czynności służbowych.

5. Ocena bardzo dobra, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. d, oznacza, że funkcjonariusz wzorowo realizuje zadania i czynności służbowe oraz wykonuje zadania dodatkowe.

6. Przyznanie końcowej oceny:

1) pozytywnej — oznacza, że funkcjonariusz wywiązuje się z obowiązków służbowych — w przypadku ustalenia ogólnego poziomu spełniania kryteriów oceny na poziomie „bardzo dobra”, „dobra” albo „przeciętna”, pod warunkiem uzyskania przez funkcjonariusza nie więcej niż dwóch ocen cząstkowych na poziomie „niezadowalająca”;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 494 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 500 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 499 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 498 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 497 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 496 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 495 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 493 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 492 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 491 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 490 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 489 z 20102010-05-07

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-03 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-21 poz. 1604

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-20 poz. 729

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 763

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.