Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 53 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-19
Data wydania:2009-12-30
Data wejscia w życie:2010-02-03
Data obowiązywania:2010-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 53 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 8                — 882 —                Poz. 53


53

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 288) w § 16 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) akcje spółki są notowane lub sprzedawane na rynku regulowanym lub sprzedawane na podstawie oferty publicznej oraz prospektu emisyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor1)

ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) sporządzonego w związku z tą ofertą publiczną oraz dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowanym;”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) akcje należące do Skarbu Państwa w spółce są zbywane na rzecz innych państwowych osób prawnych lub są zbywane tej spółce na zasadach określonych w art. 359 i 362 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2));”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 53 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 59 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 58 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 57 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 56 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 55 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 54 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 52 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 51 z 20102010-01-19

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zbycie akcji na okaziciela

  Jaka powinna być treść indosu na akcji na okaziciela w przypadku jej zbycia. Zgodnie z 921[9]k.c. wystarczy "co najmniej" podpis zbywcy. A co ponadto np. data przeniesienia (...)

 • Forma zbycia akcji

  Zamierzam sprzedać 80% akcji na okaziciela. Czy dla ww. umowy sprzedaży przewidziany jest obowiązek zachowania formy aktu notarialnego lub poświadczenia podpisu? Czy dla (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Sprzedaż zagranicznych akcji pracowniczych

  Na którym formularzu PIT należy rozliczyć podatek ze sprzedaży zagranicznych akcji pracowniczych (akcje nabywane i sprzedawane na giełdzie zagranicznej)? Jeżeli jest (...)

 • Sposób reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym

  Jak wygląda sposób reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-27 poz. 439

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-02 poz. 663

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 330

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków.

 • Dziennik Ustaw z 1991-10-09 poz. 451

  Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.