Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 54 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-19
Data wydania:2010-01-05
Data wejscia w życie:2010-02-03
Data obowiązywania:2010-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 54 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 8                — 883 —                Poz. 54


54

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej Na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej, źródło środków na ten fundusz oraz tryb i okoliczności przyznawania nagród. § 2.

1. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej, zwany dalej „funduszem”, z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w wysokości 3 % planowanych środków na uposażenia.

2. Fundusz może być podwyższony przez kierowników urzędów w ramach posiadanych środków na uposażenia funkcjonariuszy. §

3. Fundusz jest finansowany ze środków budżetu państwa określonych w części 19 — Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. §

4. Z funduszu przyznaje się nagrody, w szczególności za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji i efektywności służby. §

5. Nagrody przyznają:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych — Szefowi Służby Celnej;

2) Szef Służby Celnej: a) dyrektorom izb celnych, b) funkcjonariuszom pełniącym służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) dyrektor izby celnej — funkcjonariuszom pełniącym służbę w urzędzie, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. § 6.

1. Szef Służby Celnej oraz dyrektor izby celnej przyznają nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się odpowiednio do Szefa Służby Celnej albo dyrektora izby celnej, z zachowaniem drogi służbowej. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej (Dz. U. Nr 30, poz. 373 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 375), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 54 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 59 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 58 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 57 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 56 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 55 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 53 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 52 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 51 z 20102010-01-19

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 375

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 395

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2821

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-27 poz. 441

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.