Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 57 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-19
Data wydania:2010-01-04
Data wejscia w życie:2010-01-19
Data obowiązywania:2010-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 57 z 2010


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 8                — 888 —                Poz. 57


57

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki prowadzenia ksiąg: a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne, c) eksploatacji automatu do gier;

2) warunki prowadzenia i wzory: a) ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnej, b) rejestru napiwków w kasynie gry;

3) zakres dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) grach hazardowych — należy przez to rozumieć gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnej;

2) dokumentacji — należy przez to rozumieć księgę obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, księgę obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne, księgę eksploatacji automatu do gier, ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych oraz rejestr napiwków w kasynie gry. § 3.

1. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację zdarzeń i przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza czynności lub zdarzeń związanych z urządzaniem i prowadzeniem gier hazardowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.

2. Wpisów do dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślo1)

ny tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby, opisać je w rubryce „uwagi”. §

4. Dokumentacja powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty dokumentacji — kolejno ponumerowane. § 5.

1. Księga obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry powinna zawierać co najmniej określenie podmiotu prowadzącego kasyno gry, lokalizację kasyna gry, datę dokonania wpisu, bilans żetonów do gier na stołach (w złotych) z podziałem na niedobór i nadwyżkę, bilans żetonów do gier na automatach (w złotych) z podziałem na niedobór i nadwyżkę oraz wynik dzienny kasyna z podziałem na wygraną i przegraną.

2. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier w kasynie gry. § 6.

1. Księga obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne powinna zawierać co najmniej określenie podmiotu prowadzącego salon gry bingo pieniężne, lokalizację tego salonu, datę dokonania wpisu oraz, dla każdej wartości nominalnej kartonów, przychody i rozchody kartonów do gry z uwzględnieniem ich cech identyfikacyjnych (numerów i serii) oraz aktualną liczbę kartonów do gry.

2. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po zakończeniu pracy salonu gry bingo pieniężne. § 7.

1. Księga eksploatacji automatu do gier, prowadzona odrębnie dla każdego automatu, powinna zawierać co najmniej określenie podmiotu urządzającego gry na automatach, cechy identyfikacyjne automatu, datę i numer jego rejestracji, datę dokonania wpisu, opis zdarzenia, wskazanie liczników przed i po zdarzeniu oraz podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych przez podmiot do dokonywania wpisów.

2. W księdze, o której mowa w ust. 1, podmiot zamieszcza w szczególności informacje o: rozpoczęciu eksploatacji automatu, zmianie miejsca lokalizacji automatu, awarii automatu, ponownym włączeniu automatu do eksploatacji, zmianie wskaźnika wypłacalności wygranych, zerowaniu liczników oraz uszkodzeniu i nałożeniu wymaganych plomb zabezpieczających.

3. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia podlegającego wpisowi.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 57 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 59 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 58 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 56 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 55 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 54 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 53 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 52 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 51 z 20102010-01-19

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-12 poz. 1285

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 • Komunikat UE z 2007-12-13 nr 301 poz. 17

  Wyrok Trybunału z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie E-3/06 — Ladbrokes Ltd. a rząd Norwegii, Ministerstwo ds. Kultury i Wyznań; rząd Norwegii, Ministerstwo (...)

 • Komunikat UE z 2007-02-15 nr 33 poz. 5

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Oslo Tingrett na mocy orzeczenia tego sądu z dnia 30 stycznia 2006 r. (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-02 poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

 • Komunikat UE z 2006-04-19 nr 91 poz. 35

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4114 — Lottomatica/GTECH)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.