Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 59 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-19
Data wydania:2009-12-29
Data wejscia w życie:2010-02-03
Data obowiązywania:2010-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 59 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 8                — 894 —                Poz. 59


59

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia (Dz. U. Nr 236, poz. 1742) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Cudzoziemcy przebywający w obiektach otrzymują trzy posiłki dziennie, w tym jeden posiłek gorący, oraz napoje.

2. Cudzoziemcy przebywający w obiektach otrzymują:

1) do ukończenia

18. roku życia, chorzy, kobiety w ciąży i karmiące — posiłki i napoje o wartości energetycznej dziennej nie mniejszej niż 3 200 kcal;

2) inni niż wymienieni w pkt 1 — posiłki i napoje o wartości energetycznej dziennej nie mniejszej niż 2 600 kcal.

3. Wartość dziennej normy wyżywienia otrzymywanej przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 2, ustala się według zasadniczej szkolnej normy wyżywienia

1)

określonej na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 86, poz. 783) w wymiarze:

1) 75 % — dla cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) 65 % — dla cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt

2. 4. Wartość dziennej normy wyżywienia otrzymywanej przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 2, podwyższa się o 20 % w przypadku cudzoziemców przebywających w konwoju trwającym ponad 6 godzin.

5. Cudzoziemcom przebywającym w obiekcie, w którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C, zapewnia się dodatkowe napoje w ilości 1 litra dla cudzoziemca na dobę.”;

2) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Żywienie, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, odbywa się w ramach przysługującej cudzoziemcom dziennej normy wyżywienia, o której mowa w § 2 ust.

2.

3. Wartość dziennej normy wyżywienia, o której mowa w § 2 ust. 3, uwzględnia wymogi religijne i kulturowe żywienia cudzoziemców.”;

3) uchyla się § 5;

4) uchyla się załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 59 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 58 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 57 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 56 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 55 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 54 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 53 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 52 z 20102010-01-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 51 z 20102010-01-19

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Stawka VAT dla usług cateringowych

  Firma świadczy usługi cateringowe, sklasyfikowane w grupie PKWiU 55.52.13. Catering dla ekipy filmowej składa się z posiłków, napojów gazowanych, niegazowanych, owoców, (...)

 • Wartość profilaktycznych posiłków

  Pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom do tego uprawnionym posiłków profilaktycznych i nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za posiłek profilaktyczny, (...)

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Ekwiwalent za posiłki regeneracyjne

  W firmie rozliczane były dla pracowników za okres zimowy ekwiwalenty za posiłki regeneracyjne. W rozliczeniach tych uwzględnione zostały wszystkie przepracowane dni i (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 20

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-12 poz. 1405

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.