Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 545 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-18
Data wydania:2010-04-13
Data wejscia w życie:2010-06-18
Data obowiązywania:2010-05-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 545 z 2010


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 84                — 7266 —                Poz. 545


545

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z 2001 r. Nr 12, poz. 99, z 2003 r. Nr 221, poz. 2195 oraz z 2008 r. Nr 168, poz. 1041) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

2) przedsiębiorca — przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.2)),

3) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą — osobę fizyczną, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy.”;

2) w § 2 uchyla się ust. 1 i 1a;

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Urzędy statystyczne:

1) udostępniają druki wniosków i przyjmują wnioski o wpis do rejestru podmiotów lub o zmianę cech objętych wpisem oraz wnioski o skreślenie podmiotu z rejestru podmiotów od podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, na którego terenie działają,

1)

2) zaopatrują organy rejestrowe działające na terenie województwa w druki formularzy wniosków RG-1 i RG-2,

3) dokonują wprowadzenia informacji zawartych we wnioskach, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w ust. 1 pkt 3,

4) wydają podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów zaświadczenia o nadanych im i ich jednostkom lokalnym numerach identyfikacyjnych REGON,

5) przekazują organom rejestrowym i ewidencyjnym informację o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych podmiotom mającym siedzibę lub adres zamieszkania na terenie danego województwa,

6) współdziałają z organami prowadzącymi urzędowe rejestry i ewidencje oraz z innymi organami prowadzącymi systemy informacyjne administracji publicznej w województwie, na którego terenie działają, w celu aktualizacji rejestru podmiotów,

7) udostępniają, na indywidualne zamówienia, wyciągi z rejestru podmiotów o podmiotach mających siedzibę lub adres zamieszkania na terenie danego województwa,

8) gromadzą i przechowują wnioski o wpis do rejestru podmiotów lub o zmianę cech objętych wpisem oraz wnioski o skreślenie podmiotu z rejestru podmiotów wraz z załączoną do wniosków dokumentacją.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.

1. Wpis do rejestru podmiotów w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1, niebędących przedsiębiorcami, następuje w trybie określonym w § 4a oraz § 4c—4e.

2. Wpis do rejestru podmiotów w przypadku podmiotów będących przedsiębiorcami następuje w trybie określonym w § 4b oraz § 4c—4e.”;

5) po § 4 dodaje się § 4a—4e w brzmieniu: „§ 4a.

1. Wpis do rejestru podmiotów oraz zmiana cech objętych wpisem dla podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, następuje na podstawie wniosku składanego na formularzu RG-1 „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 545 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 552 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 551 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 550 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 549 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 548 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 547 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 546 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-17 poz. 822

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

 • Monitor Polski 2008 nr 78 poz. 694

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-08 poz. 99

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

 • Monitor Polski 2009 nr 43 poz. 670

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 396

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.