Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 577 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-25
Data wydania:2010-05-07
Data wejscia w życie:2010-06-09
Data obowiązywania:2010-05-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 577 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 88                — 7515 —                Poz. 577


577

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób pozostających w stosunku służbowym lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „żołnierzu”, rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku służbowym w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. §

2. Do zadań służby medycyny pracy, o których mowa w § 1 ust. 1, należy:

1) prowadzenie dyspanseryzacji w stosunku do żołnierzy;

2) prowadzenie profilaktyki psychologicznej w zakresie stresu zawodowego oraz zapobieganie skutkom zaburzeń stresu pourazowego;

3) rozpoznawanie i analiza oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia żołnierzy pełniących służbę na jednostkach pływających Marynarki Wojennej;

4) współdziałanie z dowódcami jednostek pływających w zapewnieniu warunków służby eliminujących ich negatywny wpływ na zdrowie żołnierzy, związany w szczególności z długotrwałym pobytem na morzu i — w przypadku okrętów podwodnych — przebywaniem w zanurzeniu;

5) prowadzenie działalności profilaktycznej wśród personelu latającego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia żołnierzy odbywających loty w warunkach przeciążenia;

6) zapewnienie szczególnej opieki lekarskiej żołnierzom pełniącym służbę jako nurkowie lub wykonującym skoki na spadochronie, a także obsługującym sprzęt w jednostkach rakietowych i w lotnictwie;

7) rozeznanie niebezpieczeństw zachorowań i prowadzenie działań profilaktycznych, w tym szczepień ochronnych, wśród żołnierzy i pracowników wojska kierowanych za granicę Rzeczypospolitej Polskiej i po ich powrocie do kraju, a także zapewnienie opieki lekarskiej nad nimi w miejscu przebywania;

8) eliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z zakwaterowaniem przejściowym wojska, szczególnie w warunkach ćwiczeń poligonowych;

9) kwalifikowanie i kierowanie żołnierzy na turnusy leczniczo-profilaktyczne;

10) analiza warunków służby i pracy uwzględniająca występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych, w szczególności występowanie narażenia na: a) kontakt z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i samozapalnymi, b) kontakt z substancjami drażniącymi, rakotwórczymi, alergizującymi, toksycznymi, pyłami oraz czynnikami zakaźnymi, c) długotrwałe stany napięć emocjonalnych. §

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 61, poz. 665 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 4) w części dotyczącej zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 577 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 583 z 20102010-05-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2010 r. sygn. akt SK 50/08

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 582 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 581 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 580 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 579 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 578 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 576 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 575 z 20102010-05-25

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 574 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 573 z 20102010-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 665

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1049

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.