Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-31
Data wydania:2010-04-29
Data wejscia w życie:2010-06-15
Data obowiązywania:2010-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 94                — 7846 —                Poz. 601


601

USTA WA z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie Art. 1.

1. Tworzy się z dniem 1 września 2010 r. Akademię Sztuki w Szczecinie, zwaną dalej „Akademią”.

2. Akademia jest uczelnią publiczną.

3. Siedzibą Akademii jest miasto Szczecin. Art. 2. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie sztuk muzycznych, plastycznych, teatralnych i mieszczących się w nich dyscyplin artystycznych oraz w zakresie nauk humanistycznych. Art. 3. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 4.

1. Akademię tworzy się z Wydziału Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

2. Z dniem 1 września 2010 r. znosi się Wydział Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Katedrę Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

3. Akademia, z dniem 1 września 2010 r., przejmuje prawa i zobowiązania Akademii Muzycznej w Poznaniu dotyczące Wydziału Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie. Art. 5.

1. W mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe wyposaży Akademię Gmina Miasto Szczecin i samorząd województwa zachodniopomorskiego.

2. Ruchomości stanowiące wyposażenie Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ruchomości stanowiące wyposażenie Wydziału Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej w Poznaniu pozostają własnością Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Muzycznej w Poznaniu. Art. 6.

1. Z dniem 1 września 2010 r.:

1) pracownicy Akademii Muzycznej w Poznaniu zatrudnieni w Wydziale Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie oraz pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego zatrudnieni w Katedrze Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego stają się pracownikami Akademii. Do pracowników stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1));

2) studenci Wydziału Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz studenci Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydziału Humanistycznego stają się, studentami Akademii;

3) słuchacze studiów podyplomowych — muzyka, prowadzonych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego stają się słuchaczami studiów podyplomowych o tej samej nazwie w Akademii;

4) osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2010/2011 na Wydział Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego stają się, osobami przyjętymi do Akademii.

2. Rekrutacja w Akademii na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2010/2011 odbywa się według zasad określonych w odpowiednich uchwałach senatów Akademii Muzycznej w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego.

3. Wydział Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej w Poznaniu staje się podstawową jednostką organizacyjną Akademii.

4. Katedra Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego staje się jednostką organizacyjną wydziału, o którym mowa w ust. 3.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 611 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 610 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 609 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 608 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 607 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 606 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 605 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 604 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 603 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 602 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

porady prawne online

Porady prawne

 • Dzieła sztuki-wysokość podatku VAT

  Czy właściciel galerii sztuki, uiszczający VAT od marży, powinien naliczać podatek wg stawki 7% czy 22% od marży?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Wykształcenie rolnicze

  Czy posiadanie studiów podyplomowych ukończonych na Akademii Rolniczej o kierunku ochrona przyrody i środowiska jest w myśl Ustawy z 11 kwietnia 2003 wystarczające aby (...)

 • Warunki formalne rejestracji związku zawodowego

  W jakim sądzie należy złożyć dokumenty rejestrując związek zawodowy? Czy istnieje rejonizacja tj. powiązanie siedziby sądu, w którym należy złożyć dokumenty (...)

 • Obraz z USA

  Chciałbym przewieść samolotem z USA do Polski XIX-wieczny obraz polskiego malarza. Czy będę musiał płacić cło lub inne podatki? Jeszcze nie wiem czy obraz zatrzymam (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.