Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 603 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-31
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:2010-06-15
Data obowiązywania:2010-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 603 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 94                — 7849 —                Poz. 603


603

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §

1. Funkcjonariusz celny, zwany dalej „funkcjonariuszem”, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu służby uprawniającego do tej nagrody. §

2. Jeżeli funkcjonariusz był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. § 3.

1. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie funkcjonariusza, zwane dalej „uposażeniem”, przysługujące funkcjonariuszowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze — uposażenie przysługujące w dniu jej wypłaty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie, w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych.

3. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej wypłacanej po wygaśnięciu stosunku służbowego funkcjonariusza albo funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby stanowi miesięczne uposażenie, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze — w ostatnim dniu pełnienia służby. §

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się w formie bezpośredniej lub w formie bezgotówkowej na rachunek w banku wskazanym przez funkcjonariusza w for1)

mie pisemnej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być ona przesłana na wskazany adres. § 5.

1. Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających wliczenie do okresów służby uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do tej nagrody, nagrodę tę wypłaca się niezwłocznie po wejściu w życie tych przepisów.

2. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1, osiągnięty okres służby uprawnia jednocześnie do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jedną nagrodę — najwyższą.

3. Funkcjonariuszowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia jubileuszowej nagrody wyższego stopnia, nagrodę jubileuszową niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wyższej — różnicę między kwotą nagrody jubileuszowej wyższej a kwotą nagrody jubileuszowej niższej.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy w dniu, w którym funkcjonariusz udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym (Dz. U. Nr 36, poz. 406), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 603 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 611 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 610 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 609 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 608 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 607 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 606 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 605 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 604 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 602 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 538

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz sposobów jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 539

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-30 poz. 1418

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.