Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 607 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-31
Data wydania:2010-05-12
Data wejscia w życie:2010-06-15
Data obowiązywania:2010-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 607 z 2010


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 94                — 7858 —                Poz. 607


607

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowy zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania poszczególnych rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „rodzajami specjalizacji”;

3) warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwanego dalej „egzaminem”, w tym jego dokumentowanie;

4) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej;

5) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu i wzór imiennej pieczęci, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy;

6) wysokość i sposób wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej. § 2.

1. Określa się następujące rodzaje specjalizacji:

1) ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt;

2) zbiór ze stanu naturalnego;

3) pszczelarstwo;

4) produkty akwakultury i wodorosty morskie;

5) przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży;

6) wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

2. Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem, których znajomość jest wymagana do uzyskania poszczególnych rodzajów specjalizacji, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1)

§ 3.

1. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, informacje o:

1) rodzajach specjalizacji, w zakresie których będzie przeprowadzony egzamin;

2) terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

2. Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zgłaszają ten zamiar, na piśmie, Głównemu Inspektorowi co najmniej na 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia osoby zamierzającej przystąpić do egzaminu, jej adres do korespondencji oraz rodzaje specjalizacji, w zakresie których osoba ta zamierza przystąpić do egzaminu.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się kopię:

1) dowodu opłaty za przeprowadzenie egzaminu;

2) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zamierzającej przystąpić do egzaminu. § 4.

1. Egzamin przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez Głównego Inspektora, w skład której wchodzi czterech członków.

2. W skład komisji kwalifikacyjnej są powoływane osoby, które posiadają:

1) wykształcenie wyższe;

2) wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zagadnień objętych egzaminem.

3. Główny Inspektor spośród członków komisji kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. § 5.

1. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień, o których mowa w § 2 ust.

2. 2. Główny Inspektor opracowuje zbiór pytań testowych oraz ustala czas trwania egzaminu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 607 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 611 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 610 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 609 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 608 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 606 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 605 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 604 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 603 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 602 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 39 poz. 612

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie rejestru upoważnionych jednostek certyfikujących.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-30 poz. 1468

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 512

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr 111-47-02 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-23 poz. 185

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-24 poz. 458

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 9/2000.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.