Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 610 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-31
Data wydania:2010-05-18
Data wejscia w życie:2010-06-15
Data obowiązywania:2010-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 610 z 2010


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 94                — 7870 —                Poz. 610


610

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, zwanego dalej „rejestrem”, sposób udostępniania danych objętych tym rejestrem oraz okres przechowywania tych danych;

2) wzory i terminy przekazywania raportów o zakażeniach i zachorowaniach na chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. § 2.

1. Do rejestru wprowadza się dane ze zgłoszeń zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, zwanych dalej „zgłoszeniem”, po ich zweryfikowaniu przez podmiot prowadzący rejestr pod względem kompletności zgłoszenia i poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

2. Do rejestru wprowadza się również informacje uzyskane w trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego o wykrytych przypadkach zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, jeżeli podlegały obowiązkowi zgłoszenia, a nie zostały zgłoszone przez zobowiązane do tego podmioty.

3. Dane dotyczące danej osoby wprowadza się do rejestru pod tą samą pozycją.

1)

4. Dokonanie wpisów danych w rejestrze jest potwierdzane przez podmiot prowadzący rejestr na zgłoszeniu, poprzez umieszczenie na nim numeru wpisu zgłoszenia w danym roku oraz daty otrzymania zgłoszenia. § 3.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia podmiot prowadzący rejestr podejmuje następujące działania:

1) sprawdza dane zawarte w zgłoszeniu pod względem ich kompletności i w miarę możliwości uzupełnia brakujące dane;

2) zwraca zgłoszenie lekarzowi, felczerowi, kierownikowi szpitala lub kierownikowi laboratorium w celu uzupełnienia wraz z informacją, jakie dane muszą zostać uzupełnione — w przypadku stwierdzenia niemożliwych do usunięcia braków danych w zgłoszeniu;

3) weryfikuje poprawność rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając: a) informacje uzyskane od lekarza, felczera, kierownika szpitala lub kierownika laboratorium dokonującego zgłoszenia, b) informacje uzyskane z dokumentacji medycznej, c) definicje zakażeń i chorób zakaźnych stworzone dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego, wytyczne państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz współczesną wiedzę medyczną.

2. Podmiot prowadzący rejestr, do którego wpłynęło zgłoszenie, przekazuje kompletne i zweryfikowane w zakresie poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej zgłoszenie:

1) podmiotowi prowadzącemu rejestr właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, u której rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną lub zgon z ich powodu lub dodatni wynik laboratoryjny w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych — jeżeli zgłoszenie wpłynęło do podmiotu prowadzącego rejestr, niewłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby objętej zgłoszeniem lub

2) podmiotowi prowadzącemu rejestr, właściwemu ze względu na rodzaj choroby zakaźnej lub zakażenia.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 610 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 611 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 609 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 608 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 607 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 606 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 605 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 604 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 603 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 602 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-22 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-22 poz. 853

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-02 poz. 1467

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 383

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-13 poz. 40

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.