Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 632 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-07
Data wydania:2010-05-27
Data wejscia w życie:2010-06-08
Data obowiązywania:2010-06-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 632 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 98                — 8299 —                Poz. 632


632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną Na podstawie art. 56a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, podmioty uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia oraz termin zawierania umów. § 2.

1. Minimalna suma ubezpieczenia skazanego, o którym mowa w § 1, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowi 250 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Maksymalna suma ubezpieczenia skazanego, o którym mowa w § 1, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowi 1 250 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. §

3. Podmiotem uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia jest dyrektor sądu okręgowego, w okręgu którego jest wykonywana przez skazanego nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne lub praca społecznie użyteczna. § 4.

1. Dyrektor sądu okręgowego zawiera umowę ubezpieczenia, o którym mowa w § 1, na cały rok kalendarzowy, na ogólnych zasadach przewidzianych

1)

w przepisach o zamówieniach publicznych, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia.

2. Szacunkowa liczba skazanych objętych ubezpieczeniem w danym roku kalendarzowym jest wskazywana przez prezesa sądu okręgowego, nie później niż do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Prezes sądu okręgowego wskazuje szacunkową liczbę osób objętych ubezpieczeniem na podstawie liczby skazanych zobowiązanych do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej oraz na podstawie opinii prezesów sądów rejonowych dotyczących potrzeb sądów rejonowych w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.

3. Umowa ubezpieczenia, o którym mowa w § 1, powinna obejmować wszystkich skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną w danym roku kalendarzowym, przy uwzględnieniu okoliczności, że rzeczywista liczba tych skazanych może się różnić od szacunkowej liczby, o której mowa w ust.

2. Dyrektor sądu okręgowego jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w §

1.

4. W przypadku gdy rzeczywista liczba skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną w danym roku kalendarzowym przekroczy szacunkową liczbę, o której mowa w ust. 2, dyrektor sądu okręgowego może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. § 5.

1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia dyrektor sądu okręgowego zawiera umowę ubezpieczenia, o którym mowa w § 1, na okres do końca pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania rozporządzenia, na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się.

2. Liczba osób objętych ubezpieczeniem jest wskazywana przez prezesa sądu okręgowego na podstawie liczby skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną w poprzednim roku kalendarzowym. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2010 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191 i Nr 40, poz. 227.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 632 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 635 z 20102010-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 634 z 20102010-06-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 633 z 20102010-06-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 631 z 20102010-06-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 630 z 20102010-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 629 z 20102010-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 628 z 20102010-06-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 627 z 20102010-06-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 626 z 20102010-06-07

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 625 z 20102010-06-07

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-30 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 982

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-07 poz. 634

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1745

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

 • Komunikat UE z 2010-03-13 nr 63 poz. 55

  Sprawa F-6/10: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2010 r. — Munch przeciwko OHIM


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.