Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 593 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-20
Data wydania:2011-05-11
Data wejscia w życie:2011-06-04
Data obowiązywania:2011-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 593 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 103                — 6006 —                Poz. 593


593

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 160, poz. 1560) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. We właściwych jednostkach tworzy się etatową lub nieetatową służbę bezpieczeństwa i higieny służby, zwaną dalej „służbą bhs”, która pełni funkcje kontrolne i doradcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.”,

1)

b) uchyla się ust. 2;

2) § 20 otrzymuje brzmienie: „§

20. Do zadań służby bhs, uprawnień oraz kwalifikacji funkcjonariusza służby bhs stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.”;

3) w § 21 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) przepisy art. 229 § 2, § 3, § 5 pkt 1 i § 6 Kodeksu pracy, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 229 § 8 tego Kodeksu określające zakres i częstotliwość badań okresowych;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 593 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 603 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 602 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 601 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 600 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 599 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 598 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 597 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 596 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 595 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 594 z 20112011-05-20

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Legislacja UE z 2004-11-04 nr 330 poz. 2

  2004/708/WE:Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-10 poz. 22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-11 poz. 979

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 643

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.