Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 628 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-30
Data wydania:2011-05-25
Data wejscia w życie:2011-05-30
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 628 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 109                — 6256 —                Poz. 628


628

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Instytut badawczy pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000145282, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-00-05-1531), zwany dalej „instytutem”, podlega likwidacji.

2. Termin zakończenia działalności instytutu upływa z dniem 31 maja 2011 r.

3. Termin otwarcia likwidacji instytutu wyznacza się na dzień 1 czerwca 2011 r.

1)

4. Termin zakończenia likwidacji instytutu wyznacza się na dzień 31 grudnia 2011 r. § 2.

1. Zobowiązania instytutu zostaną uregulowane ze środków uzyskanych ze zbycia jego mienia.

2. Mienie instytutu zostanie zbyte w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 780).

3. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przejmuje, po zaspokojeniu wierzycieli, mienie instytutu oraz wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki.

4. W przypadku niezaspokojenia wierzycieli w trybie określonym w ust. 1, zobowiązania instytutu obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast został utworzony zarządzeniem nr 5 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 stycznia 1972 r. w sprawie przekształcenia Biura Konstrukcyjno-Technologicznego przy „WUKO” w Łodzi w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast, zmienionym zarządzeniem nr 20/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Oczyszczania Miast do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 4/Or Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Oczyszczania Miast do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 628 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 640 z 20112011-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 639 z 20112011-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sadów i prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 638 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 637 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 636 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 635 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 634 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 633 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 632 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 631 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 630 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 629 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 627 z 20112011-05-30

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-10 poz. 1027

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie Elektromontaż" w Warszawie.

 • Monitor Polski 2010 nr 1 poz. 8

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-18 poz. 202

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-19 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" w Tarnobrzegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.