Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 632 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-30
Data wydania:2011-05-05
Data wejscia w życie:2011-06-14
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 632 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 109                — 6268 —                Poz. 632


632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej Na podstawie art. 82 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwanych dalej „nieletnimi”, w domach pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zwanych dalej „domami pomocy społecznej”;

2) organ odpowiedzialny za kierowanie nieletnich do odpowiedniego domu pomocy społecznej;

3) formy opieki zapewnianej nieletnim w domach pomocy społecznej. § 2.

1. Organem odpowiedzialnym za kierowanie nieletnich do domów pomocy społecznej, w celu realizacji orzeczenia sądu rodzinnego, jest organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego w dniu jego kierowania do domu pomocy społecznej.

2. Nieletniego umieszcza się w domu pomocy społecznej, mieszczącym się w miarę możliwości najbliżej jego miejsca zamieszkania. §

3. Sąd rodzinny niezwłocznie przesyła organowi odpowiedzialnemu za skierowanie nieletniego do domu pomocy społecznej prawomocny odpis orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w domu pomocy społecznej oraz kopie dokumentów znajdujących się w posiadaniu sądu, mogących pomóc w sprawowaniu opieki nad nieletnim; w szczególności organ odpowiedzialny za skierowanie powinien mieć dostęp do informacji zebranych w trakcie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, oraz opinii wydanej w trybie art. 25 lub 25a tej ustawy. §

4. Wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej nie wymaga złożenia wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej. Rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

1)

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)), może zostać sporządzony po wydaniu decyzji o skierowaniu, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od daty wydania decyzji o skierowaniu. §

5. Na podstawie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej nieletniego umieszcza się w domu pomocy społecznej niezwłocznie, a w wyjątkowych przypadkach poza kolejnością. §

6. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej w celu realizacji decyzji o skierowaniu nieletniego do domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej, do którego został skierowany nieletni. § 7.

1. Dom pomocy społecznej, w którym umieszczani są nieletni, zapewnia:

1) zapobieganie niewskazanym kontaktom nieletniego z osobami z zewnątrz;

2) indywidualną opiekę pedagoga, psychologa oraz terapeuty;

3) dostęp do świadczeń gwarantowanych określonych przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Inne formy opieki sprawowanej w domu pomocy społecznej określają szczegółowo przepisy w sprawie domów pomocy społecznej. § 8.

1. Nieletniego do domu pomocy społecznej przyjmuje dyrektor domu pomocy społecznej lub upoważniony pracownik.

2. Dyrektor domu pomocy społecznej, w którym przebywa nieletni, niezwłocznie powiadamia o fakcie umieszczenia sąd rodzinny, który wydał orzeczenie o umieszczeniu.

3. Po przyjęciu nieletniego do domu pomocy społecznej dyrektor lub upoważniony pracownik w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna przeprowadza z nieletnim rozmowę, o ile stan zdrowia nieletniego na to pozwala. W rozmowie powinien uczestniczyć psycholog. Podczas rozmowy informuje się w sposób przystępny dla nieletniego o warunkach pobytu w domu pomocy społecznej.

2)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 632 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 640 z 20112011-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 639 z 20112011-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sadów i prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 638 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 637 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 636 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 635 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 634 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 633 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 631 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 630 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 629 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 628 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 627 z 20112011-05-30

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-21 poz. 196

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-31 poz. 886

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-30 poz. 594

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.