Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 635 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-30
Data wydania:2011-05-05
Data wejscia w życie:2011-06-14
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 635 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 109                — 6273 —                Poz. 635


635

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego Na podstawie art. 39f pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa metodę oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) włóknie lnianym zieleńcowym i włóknie konopnym zieleńcowym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku mechanicznego przerobu odpowiednio słomy lnianej surowej i słomy konopnej surowej, niepoddanej w szczególności zabiegom roszenia i parowania;

2) włóknie lnianym biologicznym i włóknie konopnym biologicznym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego odpowiednio słomy lnianej i słomy konopnej, po uprzednim jej wyroszeniu metodą moczenia lub słania;

3) włóknie lnianym parowanym i włóknie konopnym parowanym — należy przez to rozumieć włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego odpowiednio słomy lnianej i słomy konopnej, po uprzednim poddaniu jej zabiegom parowania;

4) zanieczyszczeniach luźnych — należy przez to rozumieć paździerze, szypułki, liście, części torebek

1)

nasiennych oraz inne ciała obce, dające się oddzielić od włókna przez wytrząsanie;

5) zanieczyszczeniach trwałych — należy przez to rozumieć paździerze (przyschłe), skórkę, szypułki oraz resztki wierzchołków łodyg, które pozostają we włóknie po oddzieleniu zanieczyszczeń luźnych;

6) zanieczyszczeniach ogólnych — należy przez to rozumieć łączną masę zanieczyszczeń luźnych i trwałych, znajdującą się we włóknie. §

3. Oznaczanie procentowej zawartości zanieczyszczeń luźnych, zanieczyszczeń trwałych i zanieczyszczeń ogólnych krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego: zieleńcowego, biologicznego i parowanego, w stanie luźnym oraz w postaci bel i taśmy, wykonuje się na pobranych z tych włókien próbkach:

1) przy zastosowaniu metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która jest określona w załączniku do rozporządzenia, albo

2) przez porównanie zawartości zanieczyszczeń w badanej partii krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego z wzorcami włókna o znanej zawartości zanieczyszczeń, które zostały uzyskane metodą, o której mowa w załączniku do rozporządzenia. §

4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego (Dz. U. Nr 131, poz. 1407 oraz z 2006 r. Nr 60, poz. 426). §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. (poz. 635)

METODA OZNACZANIA PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ KRÓTKIEGO WŁÓKNA LNIANEGO LUB WŁÓKNA KONOPNEGO I. Sposób pobierania i przygotowywania próbek krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

1. Próbki krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego pobiera się równomiernie z badanej partii włókna przy zachowaniu ich jednakowej masy w taki sposób, aby łączna masa pobranej próbki wynosiła 3 kg.

2. Próbki krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w opakowaniach jednostkowych takich jak bele, gary, nawoje pobiera się:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 635 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 640 z 20112011-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 639 z 20112011-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sadów i prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 638 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 637 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 636 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 634 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 633 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 632 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 631 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 630 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 629 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 628 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 627 z 20112011-05-30

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 636

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-05 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1407

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1771

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 637

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.