Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 638 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-30
Data wydania:2011-04-29
Data wejscia w życie:2011-06-30
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 638 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 109                — 6277 —                Poz. 638


638

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Na podstawie art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:

1) sposób przygotowania i emisji audycji;

2) czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji. § 2.

1. Audycje informujące o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego rozpowszechniane są w:

1) jednym z wybranych przez spółkę „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” programie ogólnokrajowym, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;

2) programach regionalnych spółki „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna”;

3) jednym z wybranych przez spółkę „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” programie ogólnokrajowym;

4) programach regionalnych spółek publicznej radiofonii regionalnej.

2. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna”, spółka „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” oraz spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej „jednostkami publicznej radiofonii i telewizji”, w audycjach, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek uwzględniać różnorodność zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz ich znaczenie dla społeczności.

3. Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi dla:

1) audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, w szczególności w formach: audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych — nie mniej niż 30 minut w ciągu tygodnia;

2) audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia — nie mniej niż 6 minut w dobowym czasie nadawania, z czego: a) w programie telewizyjnym w następujących porach: — w godzinach 600—1200 — nie mniej niż 2 minuty, — w godzinach 1201—1800 — nie mniej niż 2 minuty, — w godzinach 1801—2200 — nie mniej niż 1 minuta, — w godzinach 2201—200 — nie mniej niż 1 minuta, b) w programie radiowym w następujących porach: — w godzinach 600—900 — nie mniej niż 2 minuty, — w godzinach 901—1500 — nie mniej niż 1 minuta, — w godzinach 1501—2000 — nie mniej niż 2 minuty, — po godzinie 2001 — nie mniej niż 1 minuta;

3) audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego — nie mniej niż 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego: a) w programie telewizyjnym w następujących porach: — w godzinach 600—1200 — nie mniej niż 3 minuty, — w godzinach 1201—1800 — nie mniej niż 3 minuty, — w godzinach 1801—2200 — nie mniej niż 1 minuta, — w godzinach 2201—200 — nie mniej niż 2 minuty, b) w programie radiowym w następujących porach: — w godzinach 600—900 — nie mniej niż 3 minuty, — w godzinach 901—1500 — nie mniej niż 2 minuty, — w godzinach 1501—2000 — nie mniej niż 3 minuty, — po godzinie 2001 — nie mniej niż 1 minuta.

4. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 2, określają warunki techniczne nagrania, jakim powinny odpowiadać audycje, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 638 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 640 z 20112011-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 639 z 20112011-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sadów i prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 637 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 636 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 635 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 634 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 633 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 632 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 631 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 630 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 629 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 628 z 20112011-05-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 627 z 20112011-05-30

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

 • Stawka podatku rolnego i od gruntów

  Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 387

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2852

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-12 poz. 1010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-08 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1331

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.