Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 659 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-02
Data wydania:2011-04-28
Data wejscia w życie:2011-06-17
Data obowiązywania:2011-06-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 659 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 113                — 6914 —                Poz. 659


659

USTA WA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o  ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z  2007  r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wybór kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego i  wybór zastępcy rzecznika dyscyplinarnego;”;

2) w art. 13 w § 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wyrażanie opinii w  sprawach wyznaczania na stanowiska służbowe prezesów sądów wojskowych i ich zastępców;”, b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) wyrażanie zgody na delegowanie sędziego wojskowego sądu garnizonowego przez prezesa wojskowego sądu okręgowego.”;

3) w art. 22a § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. Rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej kandydatów na stanowiska sędziów, o których mowa w § 1, wydaje, na wniosek dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, z dniem powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, Minister Obrony Narodowej.”;

4) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 26. § 1. Minister Sprawiedliwości w  porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po uzyskaniu zgody sędziego, może delegować sędziego na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym do pełnienia obowiązków sędziowskich lub wykonywania czynności administracyjnych w innym sądzie wojskowym lub w  sądzie powszechnym albo w  departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4, a na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego — także, odpowiednio, w Sądzie Najwyższym lub sądzie administracyjnym.

1)

§ 2. Prezes wojskowego sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody sędziego oraz kolegium właściwego sądu, może delegować sędziego wojskowego sądu garnizonowego do pełnienia obowiązków sędziego na obszarze właściwości danego wojskowego sądu okręgowego na czas nie dłuższy niż miesiąc w roku kalendarzowym. § 3. Za zgodą sędziego okres delegowania, o którym mowa w § 1 i 2, może zostać przedłużony na czas określony. §

4. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z  wykonywaniem czynności administracyjnych w  Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, z wyłączeniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.”; 5) w art. 32 § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o  którym mowa w  § 7, zainteresowanemu służy odwołanie do Sądu Najwyższego.”;

6) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: „Art. 32a. §

1. W  przypadku zniesienia sądu wojskowego sędzia tego sądu, na swój wniosek lub za swoją zgodą, jest powoływany, w  trybie określonym w  przepisach ustawy, o  której mowa w art. 32 § 6, na urząd sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych. Przepisy art.  32 § 7—9 stosuje się odpowiednio. §

2. Z  chwilą powołania sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego zwalnia się go, z mocy prawa, z zawodowej służby wojskowej.”; 7) w art. 33 § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o  którym mowa w  § 3, zainteresowanemu służy odwołanie do Sądu Najwyższego.”;

8) w art. 35: a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „§

1. Sędziego nie można zwolnić z zawodowej służby wojskowej przed rozwiązaniem stosunku służbowego z  mocy prawa lub przed utratą przez niego stanowiska albo przeniesieniem w stan spoczynku.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z  dnia 18  grudnia 1998  r. o  pracownikach sądów i  prokuratury oraz ustawę z  dnia 23 stycznia 2009  r. o  Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  237, poz.  1651, z  2009  r. Nr  26, poz.  157, Nr  56, poz.  459 i  Nr  157, poz.  1241 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 659 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 661 z 20112011-06-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 660 z 20112011-06-02

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 658 z 20112011-06-02

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 657 z 20112011-06-02

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-05 poz. 13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1622

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-06 poz. 853

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1376

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.