Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 661 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-02
Data wydania:2011-05-26
Data wejscia w życie:2011-06-02
Data obowiązywania:2011-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 661 z 2011


Strona 1 z 27

Dziennik Ustaw Nr 113                — 6925 —                Poz. 661


661

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji z ytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z p wem Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003  r. o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1.  Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru zabytków, krajowej ewidencji zabytków, wojewódzkich ewidencji zabytków, gminnych ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. § 2. 1. Rejestr zabytków, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony w formie ksiąg, o wymiarach 46 cm na 30 cm, posiadających 200 kart z  wydrukowanym kolejnym numerem strony, oznaczonych literami:

1) „A” — dla zabytków nieruchomych;

2) „B” — dla zabytków ruchomych;

3) „C” — dla zabytków archeologicznych. 2. Wzory ksiąg, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 3. Dla każdej księgi prowadzi się alfabetyczny ko rowidz miejscowości z  wykazem zabytków zn dujących się na ich terenie. § 3. 1. Księga zawiera następujące rubr

1) numer rejestru;

2) wpis do rejestru;

3) przedmiot ochrony;

4) zakres ochrony;

5) miejsce położenia lub przechow wania zabytku;

6) numer księgi wieczystej mych i archeologicznych; zaby ków nieruchoi: 2.  W  księdze należy czarnym atramentem wp w rubrykach: ć

1) numer rejestru — numer kole y pozycji w księdze rejestru, pod którą jest wpisan zabytek;

2) wpis do rejestru — oznaczen ganu, który wydał decyzję w  p owaniu o  wpisanie do rejestru, datę wyd nia decy ji i jej numer;

3) przedmiot o rony — ro aj zabytku, określenie otoczenia zab ku lub naz ę zabytku;

4) zakres o w de yzji; ny — treść rozstrzygnięcia zawartego

5) mie ce położen a przechowywania zabytku — adre miejsca p łoż ia lub przechowywania zabytku,   od iem azwy miejscowości, nazwy ulicy i numeru pose i, oraz nazwy gminy i powiatu; ) numer k ięgi wieczystej — numer księgi wieczyj o ile księga taka została założona;

7) numer katastru nieruchomości — nazwę własną dnostki ewidencyjnej oraz jej identyfikator w kraowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, nazwę obrębu lub jego numer oraz numer działki;

8) właściciel zabytku — imię, nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwę i adres siedziby osoby prawnej będącej właścicielem zabytku bądź użytkownikiem wieczystym gruntu w  dniu, w  którym decyzja o wpisie do rejestru zabytków stała się ostateczna, a  w  przypadku współwłasności dane wszystkich współwłaścicieli; w  razie zmiany danych właściciela, współwłaściciela lub użytkownika wieczystego — w rubryce umieszcza się adnotację odsyłającą do zbioru dokumentów;

9) posiadacz zabytku — imię, nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwę i adres siedziby osoby prawnej będącej posiadaczem zabytku w  dniu, w  którym decyzja o  wpisie do rejestru zabytków stała się ostateczna; w razie zmiany danych posiadacza — w rubryce umieszcza się adnotację odsyłającą do zbioru dokumentów;

10) skreślenie z  rejestru — oznaczenie organu, datę i numer decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru;

11) uwagi — inne dane dotyczące zabytku, w  tym informacje o  przeniesieniu wpisu z  poprzedniej księgi. 3. Poszczególne wpisy w księdze oddziela się poziomą linią przechodzącą przez wszystkie rubryki, wykonaną czarnym atramentem.

7) numer katastru ni uchomo ci — dla zabytków nieruchomych i archeo iczny h;

8) właściciel zabytku;

9) posiadacz za ytku;

10) skreślenie z re stru;

11) uwagi

1)

Minister ltury i  Dziedzictwa Narodowego kieruje działem admini racji rządowej — kultura i  ochrona dziedzictw arodow go, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Pre sa dy M istrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie czegóło go zakresu działania Ministra Kultury i Dzied twa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595). iany ymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U.   6, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, z 2004  poz.  362 i  Nr  126, poz.  875, z  2007  r. Nr  192, poz.  1394, z  2009  r. Nr  31, poz.  206 i  Nr  97, poz.  804 oraz z  2010  r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 661 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

 • Obowiązki właściciela zabytku

  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który w akcie notarialnym jest określony jako widniejący w ewidencji zabytków, ale nie figuruje w rejestrze zabytków gminy. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 706

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-02 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-27 poz. 259

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-16 poz. 391

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zasad organizacji wojwódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-18 poz. 1461

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.