Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 663 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-02
Data wydania:2011-05-30
Data wejscia w życie:2011-06-02
Data obowiązywania:2011-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 663 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 114                — 6956 —                Poz. 663


663

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996  r. o  komercjalizacji i  prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, zwanej dalej „ustawą”, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki;

2) zakres analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, mających na celu ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki oraz ocenę realizacji obowiązków wynikających z  wymogów ochrony środowiska;

3) sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

4) warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy. § 2.

1. Zakres analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, z  wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki, obejmuje:

1) opis przedsiębiorstwa i działalności spółki;

2) oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny.

2. Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od, w szczególności:

1) bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki;

2) uwarunkowań związanych z podstawowym przedmiotem działalności spółki;

3) charakteru głównych źródeł generowania wolnych przepływów pieniężnych z prowadzonej działalności;

4) struktury kapitału spółki;

1)

5) produktywności posiadanych przez spółkę zasobów i sposobu wykorzystywania ich w prowadzonej działalności. § 3.

1. Zakres analizy mającej na celu ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki obejmuje, w szczególności:

1) analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa spółki;

2) opis stanu przedsiębiorstwa spółki i  perspektywiczny plan działalności spółki; opracowane z  uwzględnieniem wyników analizy, o  której mowa w pkt 1;

3) ocenę zdolności spółki do kontynuacji działalności.

2. Analizę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się za okres co najmniej ostatnich trzech lat obrotowych. § 4.

1. Zakres analizy mającej na celu ocenę realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska obejmuje w szczególności:

1) mapę nieruchomości spółki i krótką charakterystykę sąsiednich nieruchomości, z  uwzględnieniem rodzaju prowadzonej na nich działalności wraz z  podstawowymi danymi geofizycznymi i  hydrogeologicznymi dotyczącymi tych nieruchomości;

2) opis istniejących zanieczyszczeń gruntów i  wód oraz opis poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza;

3) analizę procesów produkcyjnych i  technologicznych, zastosowanych metod ochrony gruntu, powietrza i wody oraz ochrony przed hałasem, a także gospodarki surowcowej i odpadowej.

2. Oceny realizacji obowiązków wynikających z  wymogów ochrony środowiska dokonuje się na podstawie badania wpływu działalności spółki na stan środowiska. § 5.

1. Analizy, o  których mowa w  art. 32 ust.  1 ustawy, opracowuje się w formie pisemnej.

2. Analizy powinny uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień określony przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz zawierać wnioski z nich wynikające.

3. Spółki zapewniają dostęp do informacji potrzebnych do dokonania analiz, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych. §

6. W celu dokonania przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa analiz, o  których mowa w  art. 32 ust.  1 ustawy, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może powołać komisję.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2002  r. Nr  240, poz.  2055, z  2003  r. Nr  60, poz.  535 i  Nr  90, poz.  844, z  2004  r. Nr  6, poz.  39, Nr  116, poz.  1207, Nr  123, poz.  1291 i  Nr  273, poz.  2703 i  2722, z  2005  r. Nr  167, poz.  1400, Nr  169, poz.  1418, Nr  178, poz.  1479 i  Nr  184, poz.  1539, z  2006  r. Nr  107, poz.  721 i  Nr  208, poz.  1532, z  2008  r. Nr  180, poz.  1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.  144, Nr  108, poz.  685, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 663 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 665 z 20112011-06-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 664 z 20112011-06-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 662 z 20112011-06-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Zbycie akcji na okaziciela

  Jaka powinna być treść indosu na akcji na okaziciela w przypadku jej zbycia. Zgodnie z 921[9]k.c. wystarczy "co najmniej" podpis zbywcy. A co ponadto np. data przeniesienia (...)

 • Forma zbycia akcji

  Zamierzam sprzedać 80% akcji na okaziciela. Czy dla ww. umowy sprzedaży przewidziany jest obowiązek zachowania formy aktu notarialnego lub poświadczenia podpisu? Czy dla (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Sprzedaż zagranicznych akcji pracowniczych

  Na którym formularzu PIT należy rozliczyć podatek ze sprzedaży zagranicznych akcji pracowniczych (akcje nabywane i sprzedawane na giełdzie zagranicznej)? Jeżeli jest (...)

 • Sposób reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym

  Jak wygląda sposób reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-19 poz. 53

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-27 poz. 439

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-18 poz. 685

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-30 poz. 467

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.