Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 668 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-20
Data wejscia w życie:2011-06-22
Data obowiązywania:2011-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 668 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 115                — 6986 —                Poz. 668


668

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe Na podstawie art.  86 ust.  15 ustawy z  dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.  U. z  2010  r. Nr  90, poz.  593, z  późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z  dnia 16 grudnia 2009  r. w  sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i  podróże służbowe (Dz.  U. Nr  221, poz. 1744) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Żołnierzowi, o  którym mowa w  art.  86 ust.  10 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie woj1)

skowej żołnierzy zawodowych, przysługuje za czas podróży służbowej odbywanej:

1) w  celu wykonywania zadań związanych z  uczestniczeniem w  ćwiczeniu lub szkoleniu na terenie poligonu — 100%,

2) w  związku z  czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału — 25% — stawki diety określonej w ust. 1, za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz.  745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 112, poz. 654.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 668 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 674 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt k 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 673 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 201 r. sygn. akt SK 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 672 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 671 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 670 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 669 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 667 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 666 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-20 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2858

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-15 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-24 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-10 poz. 113

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.