Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 673 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 201 r. sygn. akt SK 9/08

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-19
Data wejscia w życie:2011-06-07
Data obowiązywania:2011-06-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 673 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 115                — 7007 —                Poz. 673


673

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt SK 9/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak — przewodniczący, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, or ze ka : Adam Jamróz — sprawozdawca, Marek Kotlinowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

słankę zwrotu nieruchomości, które nabyte zostały w toku postępowania wywłaszczeniowego wszczętego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z 12 marca 1958  r. o  zasadach i  trybie wywłaszczania nieruchomości, z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

po rozpoznaniu, z  udziałem Sejmu i  Prokuratora Generalnego, na rozprawie w  dniu 19 maja 2011  r., skargi konstytucyjnej Wiesława Polaka o  zbadanie zgodności:

1) art.  216 ust.  1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III wskazanej ustawy o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości do nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa na podstawie umowy w  toku postępowania wywłaszczeniowego wszczętego — w  związku ze wzniesieniem na gruncie przez byłe władze okupacyjne w  okresie wojny 1939—1945  r. budowli, których wartość przekroczyła pozostałą wartość nieruchomości — na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958  r. o  zasadach i  trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64, ze zm.), z art. 2, art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 2 w  związku z  art.  32 ust.  1 i  2 w  związku z  art.  64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

2) art. 233 w związku z art. 242 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim przewiduje bezpośrednie działanie tej ustawy do toczącego się postępowania o  zwrot nieruchomości — wszczętego w  okresie obowiązywania ustawy z  dnia 29 kwietnia 1985  r. o  gospodarce gruntami i  wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, ze zm.) w oparciu o przewidzianą w art. 69 ust. 1 tej ustawy prze-

Art.  216 ust.  1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010  r. Nr  102, poz.  651, Nr  106, poz.  675, Nr  143, poz.  963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341) w zakresie, w jakim pomija art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 oraz z 1982 r. Nr 11, poz. 79) jako podstawę nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, do której stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 działu III ustawy z  21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami, je st nie zg o d n y z art. 64 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto posta na wia : na podstawie art.  39 ust.  1 pkt 1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375 oraz z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307) umorzyć postępowanie: a) w  zakresie badania zgodności art.  233 w  związku z art. 242 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) ze względu na zbędność wydania wyroku, b) w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Zbigniew Cieślak Mirosław Granat Adam Jamróz Wojciech Hermeliński Marek Kotlinowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 673 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 674 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt k 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 672 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 671 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 670 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 669 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 668 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 667 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 666 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.