Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 713 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-17
Data wydania:2011-04-01
Data wejscia w życie:2011-07-02
Data obowiązywania:2011-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 713 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 126                — 7562 —                Poz. 713


713

USTA WA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: „Art. 25a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w drodze zarządzenia, przekształcić państwową instytucję filmową w państwową instytucję kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zarządzenie o przekształceniu państwowej instytucji filmowej w państwową instytucję kultury stanowi jednocześnie akt o utworzeniu państwowej instytucji kultury.

2. Przy przekształceniu państwowej instytucji filmowej w państwową instytucję kultury minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uwzględnia:

1) potrzeby państwa wynikające z zadań w  zakresie upowszechniania kultury filmowej;

2) warunki finansowe, ekonomiczne, organizacyjne i techniczne niezbędne do funkcjonowania tworzonej państwowej instytucji kultury.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego staje się, z dniem utworzenia państwowej instytucji kultury, organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)).

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, niezwłocznie po utworzeniu państwowej instytucji kultury, wykreśli państwową instytucję filmową z rejestru

1)

państwowych instytucji filmowych, nada statut państwowej instytucji kultury oraz dokona jej wpisu do rejestru instytucji kultury.

5. Z dniem utworzenia państwowej instytucji kultury ustaje działalność ogólnego zebrania pracowników i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej. Dyrektor państwowej instytucji filmowej pełni funkcję do czasu powołania dyrektora państwowej instytucji kultury.

6. Z dniem utworzenia państwowej instytucji kultury pracownicy państwowej instytucji filmowej stają się pracownikami państwowej instytucji kultury.

7. Z dniem utworzenia państwowej instytucji kultury mienie państwowej instytucji filmowej staje się mieniem państwowej instytucji kultury.

8. Z dniem utworzenia państwowa instytucja kultury wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była państwowa instytucja filmowa.”;

2) w art. 26a pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 19 ust. 1 tej ustawy lub państwowa instytucja filmowa nie spełnia zadań określonych w statucie bądź do dnia 31 grudnia 2012 r. nie została podjęta decyzja o likwidacji państwowej instytucji filmowej lub państwowa instytucja filmowa nie została skomercjalizowana – instytucja ta podlega likwidacji z inicjatywy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;”. Art. 2. Postępowania w sprawie likwidacji państwowych instytucji filmowych, wszczęte z inicjatywy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i  niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone według przepisów dotychczasowych. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 713 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 720 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 719 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 718 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 717 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 716 z 20112011-06-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 715 z 20112011-06-17

  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 714 z 20112011-06-17

  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.