Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 722 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-20
Data wydania:2011-05-26
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 722 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 128                — 7678 —                Poz. 722


722

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ponowne wyznaczenie żołnierza zawodowego na zajmowane dotychczas stanowisko służbowe albo podwyższenie dodatku za długoletnią służbę wojskową wynikające z dokonanej odrębnymi przepisami zmiany stawek uposażenia zasadniczego nie wymaga wydawania nowej decyzji.”;

2) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu: „§ 9b. 1. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2139, który w trakcie miesiąca kalendarzowego wykonywał loty oznaczone statusem HEAD, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przyznaje się jednorazowy dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej określonych w tabeli.

Funkcje pełnione na pokładzie statku powietrznego dowódca załogi drugi pilot nawigator pokładowy technik (inżynier) pokładowy

Mnożnik kwoty bazowej, w zależności od liczby godzin wykonanych lotów powyżej 750 do 1000 do 0,8 do 0,6 do 0,4 do 0,2 powyżej 1000 do 1500 do 0,9 do 0,7 do 0,5 do 0,3 powyżej 1500 do 2000 do 1,1 do 0,9 do 0,7 do 0,4 powyżej 2000 do 3000 do 1,2 do 1,0 do 0,8 do 0,5 powyżej 3000 do 1,5 do 1,2 do 1,0 do 0,7

2. Przy określaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności liczbę lotów wykonanych w trakcie miesiąca kalendarzowego, poziom wyszkolenia specjalistycznego żołnierza oraz posiadane przez niego uprawnienia lotnicze, stopień trudności i złożoności wykonywanych zadań służbowych, a także uciążliwości i zagrożenia, które wystąpiły w trakcie wykonywania lotów.”;

3) w § 10a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Mnożniki kwoty bazowej, o  których mowa w ust. 1, zwiększa się o 0,10 żołnierzom zawodowym wykonującym bezpośrednią obsługę samolotów wielozadaniowych F-16 lub śmigłowców pokładowych lotnictwa Marynarki Wojennej RP albo statków powietrznych pozostających na wyposażeniu Jednostki Wojskowej Nr  2139 i  przeznaczonych do wykonywania zadań transportu powietrznego o  statusie HEAD.”;

1)

4) w § 22: a) w ust. 1 w pkt 1: — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) lekarza lub lekarza dentysty: — w wojskowej komisji lekarskiej — od 0,70 do 1,00, — w  dowództwie związku organizacyjnego szczebla brygady lub dywizji, wojskowym szpitalu polowym pokrywającym wydatki z budżetu państwa albo w jednostce wojskowej do szczebla brygady, podległej dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektora-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 171, Nr 205, poz. 1700 i Nr 245, poz. 2087, z 2006 r. Nr 149, poz. 1080, Nr 182, poz. 1350 i Nr 195, poz. 1444, z 2007 r. Nr 180, poz. 1281, z 2008 r. Nr 29, poz. 171 i Nr 147, poz. 934, z 2009 r. Nr 42, poz. 343 oraz z 2010 r. Nr 245, poz. 1639.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 722 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 730 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 729 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 728 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 727 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 726 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 725 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 723 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-27 poz. 1310

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-27 poz. 107

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-02 poz. 1341

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-09 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.