Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-20
Data wydania:2011-05-31
Data wejscia w życie:2011-07-05
Data obowiązywania:2011-07-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 128                — 7682 —                Poz. 724


724

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych Na podstawie art. 44a ust. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.  U. z  2004  r. Nr  241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 680 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Tworzy się Wojskowe Pracownie Psychologiczne z siedzibą w:

1) Białymstoku;

2) Bielsku-Białej;

3) Bolesławcu;

4) Bydgoszczy;

5) Czerwieńsku;

6) Częstochowie;

7) Elblągu;

8) Ełku;

9) Gdyni;

10) Gliwicach;

1)

11) Gorzowie Wielkopolskim;

12) Kaliszu;

13) Kielcach;

14) Kłodzku;

15) Koszalinie;

16) Lublinie;

17) Łodzi;

18) Nowym Sączu;

19) Olsztynie;

20) Opolu;

21) Pile;

22) Radomiu;

23) Rzeszowie;

24) Siedlcach;

25) Sieradzu;

26) Słupsku;

27) Szczecinie;

28) Włocławku;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, Nr  180, poz.  1109, Nr  206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 112, poz. 654.

29) Zamościu.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 730 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 729 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 728 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 727 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 726 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 725 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 723 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 722 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie na instalację urządzenia RTG

  Czy na instalację aparatury RTG w gabinecie wymagane jest posiadanie zezwolenia?

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Uprawnienia kierowcy zawodowego

  Zamierzam zatrudnić kierowcę zaopatrzeniowca, który ma prowadzić samochody dostawcze o masie całkowitej do 3,5 tony. Posiada on prawo jazdy kategorii B. Czy musi on posiadać (...)

 • Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

  Pracownik otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe na okres 1 miesiąca. Kto wypłaci mu wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jakie przepisy to regulują?

 • Badania psychologiczne kierowców

  Czy Kierowca posiadający prawo jazdy Kat B i prowadzący pojazdy do 3,5 Tony musi posiadać orzeczenie psychologiczne, czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie stwierdzające (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-20 poz. 1613

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-15 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-17 poz. 1007

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-15 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-19 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.