Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 728 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-20
Data wydania:2011-05-16
Data wejscia w życie:2011-07-05
Data obowiązywania:2011-07-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 728 z 2011


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 128                — 7690 —                Poz. 728


728

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.  U. Nr 138, poz. 1468) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prace podwodne, o których mowa w ust. 1, wykonywane są jako działania:

1) specjalne — realizowane w ramach czynności związanych z prowadzeniem działań: a) szturmowych, b) minersko-pirotechnicznych, c) rozpoznawczych;

2) ratownicze — realizowane w ramach czynności związanych z ratowaniem: a) życia i zdrowia ludzkiego, b) środowiska naturalnego;

3) specjalistyczne — realizowane w ramach czynności związanych z prowadzeniem: a) pracy w przestrzeniach zamkniętych, b) pracy z użyciem mieszanin oddechowych lub tlenu;

4) szkoleniowe i  ćwiczenia — realizowane w formach obejmujących szkolenie: a) kwalifikacyjne, rozumiane jako proces dydaktyczny, teoretyczny i praktyczny, zakończony uzyskaniem kwalifikacji w jednostkach, b) doskonalące, rozumiane w szczególności jako praktyczne ćwiczenia podnoszące poziom umiejętności w wykonywanych pracach podwodnych, na podstawie posiadanych kwalifikacji lub ćwiczenia praktyczne przygotowujące do szkolenia kwalifikacyjnego;

1)

5) wspomagające — realizowane w ramach czynności procesowych lub wspomagających służbę lub podmiot ratowniczy wykonujący działania, o  których mowa w pkt 1—4.”, b) uchyla się ust. 3;

2) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Obecność kierującego pracami podwodnymi nie jest wymagana, jeśli zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.”;

3) w § 7 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) może prowadzić szkolenie doskonalące.”;

4) § 14—18 otrzymują brzmienie: „§ 14. Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje:

1) młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 20 metrów, a po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. b, prace podwodne na głębokości do 30 metrów — w asyście co najmniej nurka;

2) nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 30 metrów, a po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. b, prace podwodne na głębokości do 50 metrów — w asyście nurka instruktora;

3) nurka instruktora wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 50 metrów oraz kieruje pracami podwodnymi, a po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego, w szczególności w oparciu o programy uwzględniające pragmatykę służbową, wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości poniżej 50 metrów, a  także może prowadzić szkolenia i egzaminy. § 15. Kierownik jednostki prowadzącej dany rodzaj prac podwodnych:

1) nadaje odpowiednie kwalifikacje, które zachowują ważność przez 5 lat od dnia ich nadania;

2) przedłuża, na wniosek zainteresowanej osoby, ważność nadanych kwalifikacji pod warunkiem:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2007 r. Nr 64, poz. 428, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 728 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 730 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 729 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 727 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 726 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 725 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 723 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 722 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-17 poz. 1469

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 14 poz. 234

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1049

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.