Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 730 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-20
Data wydania:2011-05-25
Data wejscia w życie:2011-07-05
Data obowiązywania:2011-07-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 730 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 128                — 7706 —                Poz. 730


730

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania Na podstawie art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zadania z zakresu wychowania fizycznego realizowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

2) formy organizacyjne wychowania fizycznego;

3) sposoby finansowania form organizacyjnych wychowania fizycznego. §

2. W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej realizowane są zadania z zakresu wychowania fizycznego, zwane dalej „zadaniami”, zmierzające do utrzymania sprawności fizycznej strażaka, zapewniającej wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego lub zajęciach sportowych. §

3. Zadania obejmują:

1) działania zapewniające odpowiednie przygotowanie do wykonywania zadań służbowych w  ramach kształcenia, szkolenia i doskonalenia, w tym: a) doskonalenie cech psychomotorycznych, b) przygotowanie do pracy w warunkach zmuszających do maksymalnego wysiłku fizycznego, c) rozwijanie wszechstronnej sprawności fizycznej jako czynnika profilaktyki zdrowotnej;

2) tworzenie warunków sprzyjających działalności klubów sportowych i związków sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sportów doskonalących sprawność fizyczną funkcjonariuszy;

3) działania na rzecz upowszechniania wychowania fizycznego przez udział funkcjonariuszy w zawodach sportowych, o charakterze masowym i specjalistycznym;

1)

4) tworzenie, utrzymywanie i  udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej. §

4. Realizacja zadań odbywa się w następujących formach organizacyjnych:

1) szkolenie;

2) zajęcia wychowania fizycznego, realizowane w ramach kształcenia;

3) obozy i zgrupowania;

4) zawody sportowe, w  tym imprezy rekreacyjno-sportowe. § 5.

1. Zadania z zakresu wychowania fizycznego realizowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej mogą być przeprowadzane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, klubami sportowymi, związkami sportowymi, stowarzyszeniami sportowymi lub innymi służbami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, związków sportowych i stowarzyszeń lub innych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z Państwową Strażą Pożarną określają porozumienia zawarte z tymi podmiotami. §

6. Realizacja zadań finansowana jest z budżetu państwa, ze środków pozostających w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 121, poz. 841), które utraciło moc z dniem 16 października 2010 r. na podstawie art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 730 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 729 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 728 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 727 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 726 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 725 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 723 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 722 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 30

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 226

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-25 poz. 433

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 843

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.