Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 737 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-21
Data wydania:2011-06-02
Data wejscia w życie:2011-07-06
Data obowiązywania:2011-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 737 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 129                — 7719 —                Poz. 737


737

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 262 ustawy z dnia 30 czerwca 2000  r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 8, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Urząd Patentowy jest organem właściwym do podejmowania decyzji o przyznawaniu podmiotom krajowym i zagranicznym patentów i dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych i praw z rejestracji.”, b) w ust. 2: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego należy:”, — pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) przyjmowanie, badanie i dokonywanie innych czynności w sprawie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz produktów leczniczych i produktów ochrony roślin dokonywanych w celu uzyskania ochrony, w tym również zgłoszeń dokonywanych w szczególnym trybie, normowanym przepisami Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

2) orzekanie w sprawach przyznawania podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie dokumentów stwierdzających udzielenie tych praw,”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Wiadomości Urzędu Patentowego”, zawierającego oficjalne ogłoszenia dotyczące udzielonych patentów, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych i praw z re1)

jestracji, ochrony międzynarodowych znaków towarowych, złożonych tłumaczeń patentów europejskich oraz informacje o zmianach ich stanu prawnego, a także orzecznictwo i wyjaśnienia przepisów oraz dane statystyczne z zakresu ochrony własności przemysłowej,”, — pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) opracowywanie projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych dotyczących ochrony własności przemysłowej i rzeczników patentowych, wydawanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na podstawie upoważnień zawartych w ustawach,”, — pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) udział w pracach organów międzynarodowych w  związku z  przynależnością Rzeczypospolitej Polskiej do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Unii Europejskiej, Europejskiej Organizacji Patentowej, Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz innych umów międzynarodowych dotyczących ochrony własności przemysłowej,”, — pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) udzielanie informacji z zakresu ochrony własności przemysłowej,”, — po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: „14a) prowadzenie działalności związanej z popularyzacją wiedzy z zakresu własności przemysłowej,”;

2) w § 3 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) z ministrem właściwym do spraw gospodarki — w zakresie: a) wynikającym ze sprawowania przez niego z ramienia Rady Ministrów nadzoru nad działalnością Urzędu Patentowego, a także w sprawach dotyczących współpracy z instytucjami i organami Unii Europejskiej, dostosowania ustawodawstwa do wymagań jednolitego rynku, upowszechniania ustawodawstwa i orzecznictwa instytucji sądowych Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, b) zabezpieczenia interesów państwa i krajowych przedsiębiorców w sprawach ochrony własności przemysłowej przy zawieraniu i realizacji międzynarodowych umów dotyczących handlu oraz umów o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej,”,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i  Nr  136, poz.  958, z  2008  r. Nr  180, poz.  1113, Nr  216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 737 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 748 z 20112011-06-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 747 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 746 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 745 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 744 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 743 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 742 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 741 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 740 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 739 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 738 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 736 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 735 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 734 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 733 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 732 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 731 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1204

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-17 poz. 1092

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-19 poz. 1484

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 653

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.