Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 738 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-21
Data wydania:2011-06-06
Data wejscia w życie:2011-07-06
Data obowiązywania:2011-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 738 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 129                — 7721 —                Poz. 738


738

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zgłoszeniem celnym objęte są towary zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie art. 12 ust. 2, art. 103, art. 104 lub art.  112 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z  10.12.2009, str. 23), zwanego dalej „Rozporządzeniem ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych”, oraz art.  38 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pojazdów samochodowych, skuterów śnieżnych, skuterów wodnych, samolotów, helikopterów, szybowców, łodzi z silnikiem lub bez silnika o masie ponad 100 kg, motocykli, quadów, przyczep samochodowych, lotni lub motolotni oraz towarów objętych ograniczeniami polegającymi na konieczności przedłożenia dokumentu warunkującego objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną.

3. W przypadku dokonywania zgłoszeń celnych towarów, o których mowa w art. 12 ust. 2 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, do zgłoszenia celnego należy dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach.”;

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: „§ 7a.

1. W przypadku dokonywania zgłoszeń celnych towarów, o których mowa w art. 3, art. 12 ust. 1, art. 17 i art. 21 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy sys1)

tem zwolnień celnych, klasyfikowanych według kodu CN 9905 00 00 albo kodu CN 9919 00 00, do zgłoszenia celnego należy dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, będące skuterami śnieżnymi, skuterami wodnymi, samolotami, helikopterami, szybowcami, łodziami z silnikiem lub bez silnika o masie ponad 100 kg, motocyklami, quadami, przyczepami samochodowymi, lotniami lub motolotniami, powinny być zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu w  oddzielnych pozycjach dokumentu SAD.”;

3) w § 12a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Jeżeli przedmiotem przywozu na obszar celny Wspólnoty jest jeden lub więcej niż jeden pojazd samochodowy lub jedno lub więcej niż jedno nadwozie lub podwozie do pojazdu samochodowego, klasyfikowane według kodu CN 9905 00 00 albo kodu CN 9919 00 00, każdy z tych towarów należy zgłosić w oddzielnych pozycjach dokumentu SAD.”;

4) w § 20b: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zgłoszeniem celnym objęte są towary, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 103, art. 104 lub art. 112 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz w art. 38 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pojazdów samochodowych, skuterów śnieżnych, skuterów wodnych, samolotów, helikopterów, szybowców, łodzi z silnikiem lub bez silnika o masie ponad 100 kg, motocykli, quadów, przyczep samochodowych, lotni lub motolotni oraz towarów objętych ograniczeniami polegającymi na konieczności przedłożenia dokumentu warunkującego objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną.”;

5) w § 35 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) warunki dostawy (np. według Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych INCOTERMS 2010); w przypadku braku informacji o warunkach dostawy na fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej należy przyjąć warunki dostawy podane w kontrakcie; jeżeli brak tej informacji również w kontrakcie, do wyliczenia wartości celnej należy przyjąć, że dostawa była realizowana na warunkach EXW (z zakładu) według INCOTERMS 2010;”;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720, z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529, z 2009 r. Nr 91, poz. 743 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 660 i Nr 244, poz. 1629.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 738 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 748 z 20112011-06-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 747 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 746 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 745 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 744 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 743 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 742 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 741 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 740 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 739 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 737 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 736 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 735 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 734 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 733 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 732 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 731 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 660

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-23 poz. 1629

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-18 poz. 589

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

 • Legislacja UE z 2008-10-18 nr 277 poz. 38

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.