Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 741 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-21
Data wydania:2011-06-15
Data wejscia w życie:2011-06-29
Data obowiązywania:2011-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 741 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 129                — 7725 —                Poz. 741


741

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu Na podstawie art.  36 ustawy z  dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Przekształca się 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, wyłączając z jego struktury przychodnię i włączając ją do struktury organizacyjnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, zwanej dalej „Przychodnią”. §

2. 111 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu nadaje się nazwę 111 Szpital Wojskowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, zwany dalej „Szpitalem”. §

3. Obszar działania Szpitala obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. §

4. Siedzibą Szpitala jest miasto Poznań. §

5. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Minister Obrony Narodowej. § 6.

1. Do podstawowych kierunków działalności Szpitala należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych;

2) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia;

3) realizowanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. §

7. Przychodnia przejmuje:

1) nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,023 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Szylinga 1, obejmującej działkę ewidencyjną nr 3/5 z obrębu Łazarz, arkusz mapy 8, opisaną w księdze wieczystej PO1P/00261964/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu;

2) budynki i urządzenia budowlane trwale związane z nieruchomością gruntową, o której mowa w pkt 1;

1)

3) pozostały majątek 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, wykorzystywany dotąd w działalności przychodni szpitalnej. §

8. Szpital zachowuje:

1) nieodpłatne użytkowanie: a) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6789 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, obejmującej działkę ewidencyjną nr  31/4 z  obrębu Łazarz, arkusz mapy 8, opisaną w  księdze wieczystej PO1P/00271730/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, b) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6606 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, obejmującej działkę ewidencyjną nr  29/2 z  obrębu Łazarz, arkusz mapy 8, opisaną w  księdze wieczystej PO1P/00274457/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, c) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1600 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Dojazd 30, obejmującej działkę ewidencyjną nr 15/49 z obrębu Golęcin, arkusz mapy 25, opisaną w księdze wieczystej PO1P/00244014/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, d) nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0880 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 30 z obrębu Łazarz, arkusz mapy 8;

2) budynki i urządzenia budowlane trwale związane z nieruchomościami gruntowymi, o których mowa w pkt 1;

3) pozostały majątek 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, wykorzystywany dotąd w działalności zakładu, z wyjątkiem działalności przychodni szpitalnej. §

9. Przejęcie przez Przychodnię mienia, o którym mowa w § 7 pkt 1 i 2, nastąpi na podstawie umowy zawartej z Ministrem Obrony Narodowej nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. §

10. Przejęcie przez Przychodnię mienia, o którym mowa w § 7 pkt 3, nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, według inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień wejścia w życie rozporządzenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  123, poz.  849, Nr  166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 741 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 748 z 20112011-06-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 747 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 746 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 745 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 744 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 743 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 742 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 740 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 739 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 738 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 737 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 736 z 20112011-06-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 735 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 734 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 733 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 732 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 731 z 20112011-06-21

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1699

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1700

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-10 poz. 26

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-07 poz. 1507

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.