Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 65 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-19
Data wydania:2010-12-29
Data wejscia w życie:2011-02-03
Data obowiązywania:2011-02-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 65 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 13                — 735 —                Poz. 65


65

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI, MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres zawiadomień, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób i terminy ich przesyłania przez sądy, zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze:

1) wojskowym komendantom uzupełnień w przypadku podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej: a) mężczyzn — począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski — 60 lat życia, b) kobiet, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski — 60 lat życia;

2) wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) — w przypadku, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej: a) mężczyzn — począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, b) kobiet — posiadających kwalifikacje określone w art. 48 ust. 1 ustawy — począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

1)

§

2. Zakres zawiadomień, o których mowa w § 1:

1) przesyłanych przez sądy i dotyczących osób, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) przesyłanych przez zakłady poprawcze i dotyczących osób umieszczonych lub zwolnionych z zakładu poprawczego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) przesyłanych przez sądy i dotyczących osób prawomocnie skazanych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) przesyłanych przez zakłady karne oraz areszty śledcze i dotyczących osób osadzonych lub zwolnionych z zakładu karnego lub aresztu śledczego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. §

3. Zawiadomienia, o których mowa w § 2, przesyła się drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. §

4. Zawiadomienia przesyła się:

1) wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,

2) wojskowym komendantom uzupełnień, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy — niezwłocznie po zastosowaniu tymczasowego aresztowania, uprawomocnieniu się wyroku skazującego, osadzeniu lub zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo po umieszczeniu lub zwolnieniu z zakładu poprawczego. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski Minister Obrony Narodowej: w z. C. Piątas Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601.

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministrów: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 25, poz. 113), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2006 r. na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 65 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 66 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 64 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 63 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 62 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 61 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 60 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 657

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-23 poz. 1445

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-04 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.