Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 750 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-22
Data wydania:2011-06-21
Data wejscia w życie:2011-06-22
Data obowiązywania:2011-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 750 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 130                — 7747 —                Poz. 750


750

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z  2007  r. Nr  231, poz. 1702, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związane z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 160 z 18.06.2011, str. 71), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 585/2011”. §

2. Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego związane z udzielaniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 585/2011, zwanego dalej „wsparciem”, z wyłączeniem wsparcia w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 585/2011, które jest przyznawane i wypłacane zgodnie z przepisami o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 6 rozporządzenia nr 585/2011. §

3. Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej powiadomienia i informacje, o których mowa w art. 7 rozporządzenia nr 585/2011, z uwzględnieniem informacji uzyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wsparcia w  zakresie określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 585/2011. § 4. 1. Wsparcie jest udzielane, jeżeli:

1) zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu nr 585/2011;

2) w przypadku realizacji działania dotyczącego: a) zielonych zbiorów — przeprowadzono zabieg uprawowy polegający na wprowadzeniu do gleby niedojrzałych produktów pochodzących z uprawy objętej tym działaniem albo przeznaczono na kompost niedojrzałe produkty pochodzące z uprawy objętej tym działaniem, b) niezbierania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 585/2011 — przeprowadzono na uprawie objętej tym działaniem zabieg uprawowy polegający na wprowadzeniu produktów pochodzących z tej uprawy do gleby.

1)

2. Uznana organizacja producentów owoców i warzyw oraz producent owoców i warzyw niebędący członkiem tej organizacji powiadamiają dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy o zamiarze dokonania czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, najpóźniej na dzień przed jej dokonaniem. § 5. 1. Wsparcie jest udzielane na wniosek uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo producenta owoców i warzyw niebędącego członkiem tej organizacji, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera informacje niezbędne do ustalenia wysokości wsparcia, w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, jeżeli został nadany;

3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być wypłacone wsparcie;

4) określenie rodzaju i  ilości produktów albo powierzchni upraw, do których wnioskodawca ubiega się o udzielenie wsparcia;

5) informację o załącznikach.

4. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia zawiera wykaz dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do udzielenia wsparcia.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, wydając decyzję o udzieleniu wsparcia, określa wysokość wsparcia z uwzględnieniem współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 585/2011. §

6. W przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty wsparcia i ustanowienia współczynnika przydziału zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 585/2011, Prezes Agencji podaje tę informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji. §

7. Określa się maksymalne kwoty wsparcia na hektar, o których mowa w art. 4 ust. 5 akapit cztery rozporządzenia nr 585/2011, stanowiące załącznik do rozporządzenia. §

8. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy przyjmuje powiadomienie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 585/2011.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 750 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 762 z 20112011-06-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 761 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 760 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 759 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 758 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 757 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 756 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 755 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 754 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 753 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 752 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 751 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 749 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

porady prawne online

Porady prawne

 • Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

  Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy w zakresie eksportu warzyw i owoców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zamówienie z Rosji na określone warzywa (...)

 • Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

  Chcę kupić działkę budowlano-rolną. Dowiedziałam się, że na zakup działki rolnej musi wyrazić zgodę Agencja Rynku Rolnego. Czy to prawda, że tylko Notariusz/Rejent (...)

 • Agencja pracy tymczasowej a praca

  Czy polska Agencja pracy czasowej może zatrudnić obywatela polskiego i skierować go do pracy czasowej u pracodawcy użytkownika w Holandii? Czy w tym przypadku obowiązują (...)

 • Kasa fiskalna u hurtownika

  Prowadzę sprzedaż hurtową warzyw i owoców - czy muszę zakupić kasę fiskalną? Jak to obecnie wygląda?

 • Agencja pośrednictwa pracy a umowa o pracę

  Prowadzę agencję pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą. Wysyłam osoby do pracy w Holandii. W Holandii osoby przeze mnie wysłane podpisują (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-19 poz. 1026

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-15 poz. 291

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-23 poz. 85

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 598

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-17 poz. 127

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.