Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 751 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-22
Data wydania:2011-06-17
Data wejscia w życie:2011-06-30
Data obowiązywania:2011-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 751 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 130                — 7749 —                Poz. 751


751

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb wyłaniania składu oraz tryb działania komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi, zwanej dalej „Komisją”. § 2. 1. Komisję powołuje minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem”, spośród kandydatów zgłoszonych przez polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, zwane dalej „organizacjami”.

2. Minister zamieszcza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, ogłoszenie zawierające w szczególności:

1) termin, w którym organizacje zgłaszają kandydatów na członków Komisji;

2) adres, na który organizacje przesyłają zgłoszenia kandydatów na członków Komisji;

3) wykaz dokumentów, które powinny zostać załączone do tych zgłoszeń.

3. Kandydaci na członków Komisji powinni posiadać udokumentowaną praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego. § 3. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) członkowie Komisji.

2. Przewodniczący Komisji jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji spośród jej członków zwykłą większością głosów.

3. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje minister. §

4. Skargi i wnioski związane z powołaniem członka Komisji rozpatruje minister.

1)

§ 5. 1. Komisja działa na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2 członków Komisji lub na wniosek ministra.

2. O terminie posiedzenia Komisji przewodniczący Komisji zawiadamia członków Komisji i ministra pisemnie. Zawiadomienia dokonuje się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach wymagających pilnego podjęcia decyzji przez Komisję przewodniczący Komisji może zwołać jej posiedzenie w trybie nagłym. W takim przypadku przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się.

4. Jeżeli posiedzenia Komisji nie można zwołać w trybie, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się rozpatrzenie spraw wymagających pilnego podjęcia decyzji za pomocą teleinformatycznych środków łączności. W takim przypadku przewodniczący Komisji sporządza notatkę, która na najbliższym posiedzeniu Komisji podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez członków Komisji obecnych na tym posiedzeniu. Zatwierdzona notatka stanowi część protokołu z posiedzenia Komisji.

5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia jednogłośnie, w drodze głosowania, przy czym dla ważności decyzji wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 5 osób wchodzących w skład Komisji.

6. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji osoby spoza Komisji, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań Komisji. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniu. §

6. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, uchwala regulamin działania i przekazuje go ministrowi do zatwierdzenia. § 7. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

2. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi w terminie 7 dni od dnia posiedzenia. §

8. Komisja przedstawia ministrowi, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, podpisaną przez przewodniczącego Komisji, informację o sposobie realizacji zadań Komisji za poprzedni rok kalendarzowy. § 9. 1. W przypadku gdy przewodniczący Komisji nie przekaże ministrowi kopii protokołu z posiedzenia Komisji w terminie określonym w § 7 ust. 2, minister wzywa przewodniczącego Komisji do przekazania kopii protokołu w dodatkowym terminie 14 dni.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247 i Nr 106, poz. 622.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 751 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 762 z 20112011-06-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 761 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 760 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 759 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 758 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 757 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 756 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 755 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 754 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 753 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 752 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 750 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 749 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 495

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 494

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

 • Legislacja UE z 2009-12-02 nr 315 poz. 49

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii (...)

 • Legislacja UE z 2009-12-15 nr 328 poz. 69

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii (...)

 • Monitor Polski 2008 nr 63 poz. 551

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii o współpracy w zakresie wydawania wiz, podpisaną w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.