Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 757 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-22
Data wydania:2011-06-08
Data wejscia w życie:2011-07-07
Data obowiązywania:2011-07-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 757 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 130                — 7774 —                Poz. 757


757

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007  r. o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) posiadają wiedzę i doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków ptaków lub siedlisk przyrodniczych, potwierdzone pisemną rekomendacją instytucji naukowej lub dyrektora parku narodowego, lub regionalnego konserwatora przyrody, lub pozarządowej organizacji przyrodniczej, wydaną na podstawie udziału w sporządzaniu planów ochrony obszarów chronionych lub inwentaryzacji przyrodniczej, lub monitoringu przyrodniczego, lub publikacji naukowych dotyczących gatunków ptaków lub siedlisk przyrodniczych, lub działań z zakresu czynnej ochrony przyrody;”;

2) w § 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Doradcy rolnośrodowiskowi są obowiązani zarejestrować w  systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum plan działalności rolnośrodowiskowej oraz zmiany tego planu przed upływem 32 dni od dnia, w którym upływa termin do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”;

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: „§ 15a.

1. Osoba, która została skreślona z listy doradców rolniczych, listy doradców rolno1)

środowiskowych lub listy ekspertów przyrodniczych z przyczyn, o których mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, może zostać ponownie wpisana na tę listę, jeżeli:

1) odbyła, w terminie 12 miesięcy od dnia skreślenia z listy doradców rolniczych, listy doradców rolnośrodowiskowych lub listy ekspertów przyrodniczych, szkolenie uzupełniające prowadzone przez Centrum, którego przedmiotem jest zakres tematyczny określony odpowiednio w § 9 ust. 3 pkt 2, § 10 ust. 2 pkt 2 oraz § 11 ust. 2 pkt 2, i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia;

2) złożyła przed dyrektorem Centrum, z wynikiem pozytywnym, pisemny egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności z  zakresu zagadnień objętych szkoleniem uzupełniającym, o którym mowa w pkt

1.

2. Szkolenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przeprowadzane na wniosek osoby, która została skreślona z listy doradców rolniczych, listy doradców rolnośrodowiskowych lub listy ekspertów przyrodniczych, złożony do dyrektora Centrum.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera imię i nazwisko osoby ubiegającej się o ponowny wpis, dotychczasowy numer na liście doradców rolniczych, liście doradców rolnośrodowiskowych lub liście ekspertów przyrodniczych oraz wskazanie dotychczasowego miejsca świadczenia przez nią usług doradczych.

4. Dyrektor Centrum ponownie wpisuje na listę doradców rolniczych, listę doradców rolnośrodowiskowych lub listę ekspertów przyrodniczych osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o  którym mowa w ust. 1 pkt 2.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr  216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 757 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 762 z 20112011-06-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 761 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 760 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 759 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 758 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 756 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 755 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 754 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 753 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 752 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 751 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 750 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 749 z 20112011-06-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-29 poz. 1850

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.