Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 765 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji dla publicznych sieci telefonicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-27
Data wydania:2011-06-01
Data wejscia w życie:2011-09-28
Data obowiązywania:2011-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 765 z 2011


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 131                — 7802 —                Poz. 765


765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych w zakresie:

1) formatów numerów oraz schematów ich wybierania;

1)

2) wskaźników strefy numeracyjnej oraz ich przyporządkowania do obszaru;

3) wyróżników sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystania w numeracji krajowej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 147 i Nr 153, poz. 1225). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. (poz. 765)

PLAN NUMERACJI KRAJOWEJ DLA PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH* (PNK-TF) §

1. Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje i zasady gospodarowania oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji dla sieci i usług telefonicznych stosowanych dla publicznych sieci telefonicznych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. § 2.

1. Określenia charakteryzujące numerację:

1) prefiks międzynarodowy są to cyfry „00”, wybierane przed numerem międzynarodowym, o którym mowa w pkt 6;

2) wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej „WSN”, jest to kombinacja dwóch cyfr „AB” przyporządkowana strefie numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci stacjonarnej;

3) strefa numeracyjna, zwana dalej „SN”, jest to część obszaru kraju będąca częścią stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zwanej dalej „siecią stacjonarną”, charakteryzująca się tym, że: a) każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest jeden WSN, identyfikujący daną SN; w przypadkach uzasadnionych potrzebami wynikającymi

* PNK-TF uwzględnia zalecenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union — ITU), a w szczególności zalecenie E.164.

z wprowadzenia wybierania numeru krajowego, o którym mowa w pkt 7, dopuszcza się stosowanie jednego WSN dla kilku SN i rozróżnianie tych SN za pomocą pierwszych trzech cyfr numeru krajowego oznaczonych symbolicznie „ABS”, b) na obszarach powiatów podzielonych granicami SN dopuszcza się przyznawanie zakresu numeracji innej SN występującej w tym powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu granic województw;

4) wyróżnik sieci, zwany dalej „WST”, jest to kombinacja dwóch cyfr „AB” wyróżniająca sieć lub usługę;

5) numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej „NDS”, jest to kombinacja cyfr umożliwiająca wybór dostawcy usług;

6) numer międzynarodowy, zwany dalej „MNA”, jest to numer identyfikujący kraj [CC — wskaźnik (kod) kraju] i zakończenie sieci w tym kraju — maksymalnie 15 cyfr;

7) numer krajowy, zwany dalej „KNA”, jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci, zwane dalej „SPQMCDU”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 765 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-18 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-24 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 186

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-13 poz. 148

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-16 poz. 811

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.