Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 771 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-28
Data wydania:2011-06-21
Data wejscia w życie:2011-06-28
Data obowiązywania:2011-06-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 771 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 133                — 7874 —                Poz. 771


771

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002  r. — Prawo lotnicze (Dz.  U. z  2006  r. Nr  100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o których mowa w art. 129a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.— Prawo lotnicze, zwanej dalej „wpłatą”, na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. § 2. Wielkość wpłaty ustala się jako wielkość kosztów Urzędu Lotnictwa Cywilnego ponoszonych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad służbami żeglugi powietrznej obliczonych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz.  Urz. UE L  341

1)

z 07.12.2006, str. 3, z późn. zm.), w oparciu o udział w  ogólnej liczbie pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego osób wykonujących zadania związane z nadzorem nad zapewnianiem służb żeglugi powietrznej. § 3. Wielkość wpłaty na rok 2011, ustalonej zgodnie z § 2, określa się w wysokości 9 851 420 zł. § 4. 1. Wpłatę uiszcza się w 12 miesięcznych równych ratach.

2. Ratę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie do piątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego rata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Ratę za ostatni miesiąc danego roku kalendarzowego uiszcza się do dnia 20 grudnia tego roku. § 5. Raty za pierwszych pięć miesięcy 2011 r. uiszcza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. § 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. Nr 75, poz. 477). § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr  144, poz.  901, Nr  177, poz.  1095, Nr  180, poz.  1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 106, poz. 622.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 771 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 776 z 20112011-06-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 775 z 20112011-06-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 774 z 20112011-06-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 773 z 20112011-06-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 772 z 20112011-06-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 770 z 20112011-06-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 769 z 20112011-06-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 768 z 20112011-06-28

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 767 z 20112011-06-28

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Dowody opłat sądowych

  Dokonuję opłaty sądowej przelewem bankowym (lub na poczcie) na rachunek sądu. Jaki dowód wpłaty powinien zostać w aktach sprawy, oryginał czy kopia?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

 • Zaliczka na poczet wydatków

  Wierzyciel po terminie zgłosił swoją wierzytelność w sprawie upadłościowej. W związku z tym sąd zobowiązał wierzyciela do wpłaty określonej zaliczki na poczet (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.